logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
November 2017
 
 
Toename huidkanker schept behoefte aan ruimere rol voor verpleegkundigen
Moleculaire tumorboards brengen gepersonaliseerde zorg stap dichterbij
ProZIB: op weg naar continue kwaliteitsmonitoring voor prostaatkankerzorg
Taskforce Cancer Survivorship werkt aan kennisagenda en 3e symposium
AGE-CRC-studie: betere kwaliteit van leven voor ouderen met darmkanker
Beter inzicht in psychische, sociale en fysieke gevolgen en zorg bij kanker
Hoofd-halskanker: paramedische, psychosociale en revalidatie-items in NKR
eQuiPe krijgt vervolg: observationele cohortstudie naar gevorderde kanker
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2015 beschikbaar
 
 
Cijfers over kanker Oncoline Tumorsoorten
 
Toename huidkanker schept behoefte aan ruimere rol voor verpleegkundigen
 
 
Het aantal nieuwe patiënten met huidkanker is de afgelopen decennia fors gestegen in Nederland en zal naar verwachting de komende jaren blijven stijgen. Om deze patiënten ook in de toekomst passende zorg te kunnen bieden, werd op 19 september 2017 tijdens het landelijk symposium Huidkanker aandacht geschonken aan een ruimere rol van verpleegkundigen binnen de dermato-oncologie, zowel in de tweede- als eerstelijn. Een knelpunt vormt deskundig gebruik van de dermatoscoop. “Er is een zeer grote behoefte aan scholing over dit instrument”, aldus een van de sprekers. Ook werd stilgestaan bij de praktische toepassing van richtlijnen, de over- en onderconsumptie van zorg, maar ook de persoonlijke voorkeuren van patiënten rond nazorg.   Lees verder
 
 
Moleculaire tumorboards brengen gepersonaliseerde zorg stap dichterbij
Een aantal ziekenhuizen in Nederland werkt al enige tijd met moleculaire tumorboards. Een moleculaire tumorboard is een multidisciplinaire samenwerking om zeldzame vormen van kanker op moleculair niveau te analyseren met als doel overeenkomsten te vinden met andere vormen van kanker. Op deze manier kunnen mogelijk nieuwe behandelmethodes worden gevonden voor patiënten voor wie geen behandeling meer mogelijk is in de reguliere, oncologische zorg.   Lees verder
 
 
ProZIB: op weg naar continue kwaliteitsmonitoring voor prostaatkankerzorg
 
 
Binnen Prostaatkanker Zorg In Beeld (ProZIB), een initiatief van beroepsverenigingen, patiëntenvereniging en IKNL, is in 2015 gestart met het opzetten van een uitgebreide landelijke kwaliteitsregistratie voor de zorg voor patiënten met prostaatkanker. Het doel van ProZIB is de verschillen binnen de prostaatkankerzorg in Nederland inzichtelijk maken en te onderzoeken welke factoren ten grondslag liggen aan deze variatie. Op basis van de resultaten van ProZIB zal een continue kwaliteitsmonitor voor prostaatkanker worden ingericht.   Lees verder
 
 
Taskforce Cancer Survivorship werkt aan kennisagenda en 3e symposium
De Taskforce Cancer Survivorship is 14 september 2017 voor de derde keer bijeen geweest. Het was een energiek overleg met levendige discussies en concrete actiepunten, waaronder de ontwikkeling van een kennisagenda.  Ook was er aandacht voor het groeiend aantal werkende mensen met een of meer chronische aandoeningen. Het RIVM verwacht dat in 2030 onder invloed van de vergrijzing circa 40% van de werkenden in Nederland hiermee te maken krijgt. Ontwikkelingen ten aanzien van cancer survivorship en de taskforce komen vrijdag 13 april 2018 uitgebreid aan de orde tijdens het 3e Kankeroverleverschap symposium. Noteer deze datum alvast in uw agenda.   Lees verder
 
 
 
AGE-CRC-studie: betere kwaliteit van leven voor ouderen met darmkanker
 
Donderdag 28 september 2017 kreeg Ellen van der Vlies (AIOS interne geneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis) een subsidie uitgereikt van €114.375 van stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg (VIOZ) voor de AGE-CRC-studie. Doel is ouderen met dikkedarmkanker voorafgaand aan de operatie op efficiënte en eenduidige wijze te screenen om complicaties tijdens en na de operatie te voorkomen en de kwaliteit van leven van deze ouderen te waarborgen en te verbeteren. De AGE-CRC-studie (Advanced Geriatric Evaluation-ColoRectal Cancer) start initieel in zes centra. Op de foto (vlnr) Geraldine Vink (projectmanager PLCRC), Maartje Los (internist-oncoloog), Ellen van der Vlies (AIOS en hoofdonderzoeker AGE-CRC), Miranda Velthuis (adviseur), Peter Noordzij (anesthesioloog-intensivist) en Felice van Erning (post-doc onderzoeker).   Lees verder
 
 
Beter inzicht in psychische, sociale en fysieke gevolgen en zorg bij kanker
 
 
Voor het project ‘Transparantie psychosociale gevolgen en zorg bij kanker’ gaat IKNL namens het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie aanvullende items registreren in de NKR bij borst- en dikkedarmkanker en rapporteren aan de betrokken behandelaars. De items betreffen frequentie van afname en bespreken van een signaleringsinstrument naar problemen op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak, het type signaleringsinstrument en eventuele verwijzing naar psychosociale, paramedische en medisch specialistische revalidatiezorgverleners. Ook krijgen verpleegkundig(en) (specialisten) een e-learningmodule en masterclasses aangeboden over psychische, sociale en fysieke gevolgen van kanker, basale psychosociale zorg en verwijsmogelijkheden voor gespecialiseerde zorg.   Lees verder
 
 
Hoofd-halskanker: paramedische, psychosociale en revalidatie-items in NKR
 
 
Op verzoek van twee ziekenhuizen heeft IKNL een pilot uitgevoerd naar de haalbaarheid voor het registreren van paramedische items van patiënten met hoofd-halskanker voor de Dutch Head and Neck Audit (DHNA). Naast eerdergenoemde data is tijdens de pilot ook informatie verzameld over problemen op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak en de behoefte aan psychosociale, paramedische en medisch specialistische revalidatiezorg. Dit ter voorbereiding op het project ‘Transparantie psychologische gevolgen en zorg bij kanker’.   Lees verder
 
 
 
Verwijsgids kanker onderdeel publiekscampagne KWF
Patiënten die behandeld zijn vanwege kanker kunnen geruime tijd later nog last hebben van klachten, zoals angst, depressieve gevoelens, vermoeidheid en relatieproblemen. KWF Kankerbestrijding wil hier meer aandacht aan schenken en is daarom 21 september gestart met een publiekscampagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’. Het accent ligt op bewustwording van patiënten. Patiënten en zorgverleners worden daarnaast attent gemaakt op de Verwijsgids kanker van IKNL. Lees verder
 
 
ISQua-erkenning voor accreditatieprogramma OECI
IKNL is nauw betrokken bij de coördinatie en uitvoering van het accreditatieprogramma van de Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Recent behaalde de OECI met inzet van IKNL het certificaat van de International Society for Quality in Health Care (ISQua) voor de tweede editie van de OECI-standaarden. Het accreditatieprogramma van de ISQua geeft hiermee aan dat de OECI-standaarden, waarmee de prestaties van kankercentra worden onderzocht, voldoet aan de hoogste internationale normen. Lees verder
 
 
 
eQuiPe krijgt vervolg: observationele cohortstudie naar gevorderde kanker
 
 
IKNL is begin 2017 gestart met het eQuiPe-project, een onderzoek naar de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg zoals patiënten met gevorderde kanker én hun naasten dit ervaren. Het gaat hierbij om een prospectieve, observationele cohortstudie die openstaat voor deelname door zowel patiënten als hun naasten. Primair komen in aanmerking patiënten die gediagnosticeerd zijn met een gevorderd stadium (IV) van long-, dikkedarm-, hoofd-hals-, prostaat- of borstkanker (met metastasen in meerdere orgaansystemen) en pancreas- of slokdarmkanker. Doel is met deze kennis de palliatieve zorg verder te optimaliseren. De eerste resultaten van een kwalitatieve voorstudie worden in dit nieuwsbericht gepresenteerd.   Lees verder
 
 
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2015 beschikbaar
 
 
De Monitor 2015 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is sinds 27 september 2017 beschikbaar. De resultaten laten op landelijk niveau een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. De belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2015 zijn becijferd door IKNL. De monitor laat zien dat er opnieuw een lichte afname is van het deelnamepercentage van 78,8% in 2014 naar 77,6% in 2015. Het verwijscijfer is naar verwachting voor het tweede jaar op rij licht gedaald van 24,5 per 1000 onderzoeken in 2014 naar 23,2 per 1.000 onderzoeken in 2015. Dit leidt tot een afname van het aandeel foutpositieve uitslagen.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Vrijdag 24 november 2017
Oncologisch Spectrum 2017
Planetarium Amsterdam
 
 
Vrijdag 24 november 2017
Workshop ‘Door maatwerk meer grip: afstemmen bij keuze-ondersteuning'
IKNL, Utrecht
 
 
Vrijdag 8 december 2017
7e DUOS Jaarsymposium
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook