logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
December 2017
 
 
Gezamenlijk ondersteuning consortia vanuit Fibula en IKNL
PaTz Portal nu toegankelijk voor PaTz-groepen in hele land
Verbetersignalement ZIN: ga tijdig gesprek aan in laatste levensfase patiënt
‘Tijdens consultgesprek zorg ik dat er aandacht is voor alle dimensies’
Integrale richtlijn Pijn bij levensbedreigende aandoeningen
In autorisatiefase: richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen
In commentaarfase: richtlijn Zingeving en spiritualiteit in palliatieve fase
Onderzoeksproject: psychosociale gevolgen van onvermogen tot eten
Wijzigingen financiering palliatieve zorg in 2018
Nieuws van ZonMw
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
Gezamenlijk ondersteuning consortia vanuit Fibula en IKNL
 
 
Sinds begin 2017 werken Stichting Fibula en IKNL samen aan het vormen van de coöperatie voor de palliatieve zorg in Nederland. Het idee achter de coöperatie is dat organisaties die in de palliatieve zorg actief zijn, hun activiteiten hierin beter kunnen coördineren en op elkaar aan kunnen laten sluiten. In het belang van de patiënt en diens naasten. Er worden nu eerste stappen gezet om activiteiten gezamenlijk uit te voeren. Zo bundelen IKNL en Fibula sinds november hun overleggen van netwerkcoördinatoren en regioadviseurs.   Lees verder
 
 
PaTz Portal nu toegankelijk voor PaTz-groepen in hele land
 
 
Op ongeveer 150 plekken in het land komen huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen in PaTz-groepen om af te stemmen over de zorg van palliatieve patiënten in hun werkgebied. Het zijn tweemaandelijkse besprekingen over mensen met een levensverwachting korter dan een jaar. Een van de uitgangspunten van PaTz is het vroegtijdig identificeren en proactief plannen van zorg met behulp van een palliatieve zorgregister. Sinds begin november dit jaar is de PaTz Portal landelijk beschikbaar en hebben alle PaTz-groepen de mogelijkheid om de PaTz Portal te gebruiken voor het registreren van palliatieve patiënten.   Lees verder
 
 
Verbetersignalement ZIN: ga tijdig gesprek aan in laatste levensfase patiënt
 
 
Met het verbetersignalement 'Zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker' geeft Zorginstituut Nederland (ZIN) inzage in de resultaten van onderzoeken naar zorg voor patiënten die in de laatste fase van het leven verkeren. Om zorg te bieden die aansluit bij de behoeften in de laatste levensfase van de patiënt is het nodig om zijn of haar persoonlijke wensen en voorkeuren tijdig te verkennen, zo concludeert ZIN. Dat houdt in dat op het moment van de diagnose van de ongeneeslijke ziekte én gedurende het verdere ziektebeloop, zorgverleners de zorgbehoefte van de patiënt moeten achterhalen, zodat passende zorg gegeven wordt.   Lees verder
 
 
‘Tijdens consultgesprek zorg ik dat er aandacht is voor alle dimensies’
 
 
Francis Mensink werkt, naast haar baan als verpleegkundige in de thuiszorg, twee dagdelen in de week als verpleegkundig consulent en coördinator van het consultatieteam Palliatieve Zorg Nijmegen. Het op peil houden van kennis, uitgedaagd worden en haar affiniteit met palliatieve zorg noemt zij als voornaamste beweegredenen om consulent te worden. ‘Als consulent zit je altijd bovenop de laatste kennis en nieuwste richtlijnen.’    Lees verder
 
 
Integrale richtlijn Pijn bij levensbedreigende aandoeningen
 
 
In juli 2017 is de richtlijnwerkgroep ‘Pijn bij patiënten met levensbedreigende aandoeningen’ voor het eerst bijeengekomen. De werkgroep gaat twee bestaande richtlijnen herzien en samenvoegen, namelijk de richtlijn ‘Pijn in de palliatieve fase’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) uit 2010 en de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker' van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie uit 2015. Door deze samenvoeging wil de werkgroep komen tot een integrale en actuele richtlijn over de diagnostiek en behandeling van pijn.   Lees verder
 
 
In autorisatiefase: richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen
Na een uitgebreide landelijke commentaarfase is de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen eind november 2017 ter autorisatie aangeboden aan de direct betrokken wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen. De richtlijnwerkgroep verwacht de richtlijn in februari 2018 te kunnen publiceren op onder meer Pallialine. De werkgroep* gaat zich nu focussen op de implementatie van de richtlijn.   Lees verder
 
 
In commentaarfase: richtlijn Zingeving en spiritualiteit in palliatieve fase
 
 
De conceptrichtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ is onlangs voor commentaar naar de relevante landelijke verenigingen gestuurd. Deze deels evidence based richtlijn is in de eerste plaats geschreven voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase. Ook is de richtlijn goed te gebruiken door vrijwilligers. Want wie zich om het lichamelijk en psychosociaal welzijn van patiënten bekommert, moet ook op de hoogte zijn van hoe het spiritueel proces kan verlopen. Voor het bepalen van de juiste zorg en behandeling is het belangrijk om te weten wat van betekenis is voor mensen en wat voor hen het leven zin geeft.   Lees verder
 
 
Onderzoeksproject: psychosociale gevolgen van onvermogen tot eten
 
 
De psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten en ongewenst gewichtsverlies is binnen de oncologische en palliatieve zorg een onderbelicht thema. Patiënten met kanker kunnen door klachten vaak niet voldoende eten, met gewichtsverlies tot gevolg. Zorginstituut Nederland heeft in november bekend gemaakt subsidie beschikbaar te stellen aan IKNL voor het onderzoeksproject ‘Hij moet toch eten?’. Het project, dat op 1 december 2017 van start is gegaan en loopt tot eind november 2019, gaat zich richten op het sneller signaleren en bespreekbaar maken van de psychosociale last van het onvermogen tot eten en ongewenst gewichtsverlies.   Lees verder
 
 
 
Passende zorg aan het levenseinde is niet vanzelfsprekend

Op 2 november is Eva Bolt gepromoveerd aan het VUmc in Amsterdam. De huisarts in opleiding onderzocht wat passende zorg in de laatste levensfase inhoudt en welke rol behandeling gericht op levensverlenging hierin speelt. Daarnaast onderzocht zij welke rol artsen spelen indien een patiënt een wens heeft tot bespoediging van het levenseinde. Bolt concludeert dat passende zorg in de laatste levensfase voor iedereen iets anders kan betekenen: ‘Patiënten kunnen er niet vanuit gaan dat hun idee van passende zorg overeenkomt met wat hun artsen als passende zorg zien. Daarom is het zo belangrijk om hierover in gesprek te gaan.’

 
 
Lees verder
 
 
Scholing palliatieve zorg bij mensen met verstandelijke beperking

Mensen worden ouder en krijgen vaker te maken met ziekte en daarmee groeit de vraag naar palliatieve zorg. Dit geldt ook voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Thema’s als vroegtijdige zorgplanning, effectieve communicatie en naastenzorg vragen ook voor deze groep zorgverleners om aandacht en vertaling.

Steeds meer organisaties zijn aangesloten bij de regionale Netwerken Palliatieve Zorg en verenigen zich samen om kennis uit te wisselen en nieuwe kennis met elkaar te ontwikkelen. De behoefte aan scholing van de begeleiders en verzorgenden is groot.

 
 
Lees verder
 
 
 
Wijzigingen financiering palliatieve zorg in 2018
 
 
In de financiering van palliatieve zorg in het ziekenhuis en aan patiënten met een Wlz-indicatie worden per 1 januari 2018 wijzigingen doorgevoerd. Voor patiënten met een Wlz-indicatie hoeft voor het leveren van palliatieve terminale zorg géén indicatie meer worden aangevraagd bij het CIZ. Daardoor kan de zorg snel uitgebreid worden. De voorwaarden en mogelijkheden om extra budget in te zetten, blijven verder gelijk.   Lees verder
 
 
Nieuws van ZonMw

ZonMw publiceert nieuwsberichten en rapporten die ook interessant zijn voor professionals binnen de palliatieve zorg.

 
 
 
Agenda
 
Dinsdag 23 januari 2018
Symposium Palliatief consultatieteam Drenthe
De Schildhoeve, Fluitenberg
 
 
Maandag 12 februari 2018
Implementatietraining Signalering in de Palliatieve Fase
IKNL, Utrecht
 
 
Maandag 12 februari 2018
Implementatietraining Zorgpad Stervensfase
IKNL, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook