logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
November 2018
 
 
Incidentie van kanker gestegen bij kinderen en adolescenten in Europa ‘91-‘10
Minimale toename overleving patiënten met gemetastaseerd wekedelensarcoom
Kankersterfte onder vrouwen in Nederland hoog blijkt uit Europese studie
Studie naar verband locatie PDAC en tumorstadium, behandeling en overleving
Vrouwen hebben na eierstokkanker vaak last van gastro-intestinale symptomen
Tot 12 weken wachten op chemotherapie na maagkankeroperatie niet nadelig
Incidentie, resultaten en prognose van 25 jaar behandeling chondrosarcomen
Inconsistenties in richtlijnen leiden tot variatie in behandeling prostaatkanker
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Tumorsoorten
 
Incidentie van kanker gestegen bij kinderen en adolescenten in Europa ‘91-‘10
 
 
De incidentie van kanker bij kinderen en adolescenten in Europa is tussen 1991 en 2010 licht gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van een grote groep onderzoekers, onder wie emeritus hoogleraar Jan Willem Coebergh (Erasmus Universiteit) en Otto Visser (IKNL). Bij kinderen (leeftijd 0-14 jaar) steeg de gestandaardiseerde incidentie met 0,5% per jaar naar 137,5 per miljoen persoonsjaren. Bij adolescenten lag de incidentie op 176 per miljoen persoonsjaren en was er sprake van een gemiddelde toename van 1% per jaar met een vertraging in recentere jaren. Volgens de auteurs vormen deze uitkomsten aanleiding om de incidentietrends van deze jonge patiënten in bestaande kankerbestrijdingsprogramma’s te (her)overwegen.   Lees verder
 
 
 
Minimale toename overleving patiënten met gemetastaseerd wekedelensarcoom
 
 
Ondanks de introductie van nieuwe behandelopties is er tussen 1989 – 2014 geen significante verbetering opgetreden in de algehele overleving van patiënten met wekedelensarcoom met synchrone metastasen. Die conclusie staat te lezen in een publicatie van Melissa Vos (Erasmus MC) en collega’s in The Oncologist. Ook nieuwe geneesmiddelen zoals trabectedin (2007) en pazopanib (2012) hebben tijdens de onderzoeksperiode slechts geleid tot een minimale en niet-significante verbetering van de algehele overleving, hoe waardevol deze ook kan zijn voor individuele patiënten. Opmerkelijk is dat patiënten die een combinatie van chirurgie en radiotherapie kregen de meest gunstige mediane algehele overleving hadden van 19,9 maanden.   Lees verder
 
 
 
Kankersterfte onder vrouwen in Nederland hoog blijkt uit Europese studie
 
 
De kankersterfte onder vrouwen in Nederland is de hoogste van alle landen in West-Europa. In Europa scoren maar liefst 34 landen beter als het gaat om de kankersterfte onder vrouwen. Slechts in zes Europese landen is deze sterfte hoger dan in Nederland. Dat blijkt uit een publicatie in het European Journal of Cancer. De kankersoorten waar de meeste vrouwen aan overlijden zijn longkanker, darmkanker en borstkanker. Deze kankersoorten komen bij vrouwen in Nederland vaker voor dan elders. Om de kankersterfte terug te dringen zijn daarom verdergaande preventieve maatregelen nodig.   Lees verder
 
 
 
Studie naar verband locatie PDAC en tumorstadium, behandeling en overleving
 
 
Ductaal adenocarcinomen in de pancreas zijn vaak groter wanneer deze tumoren in het lichaam of de staart van de pancreas zijn gelokaliseerd. Ook zijn deze carcinomen vaker gemetastaseerd en minder vaak resectabel vergeleken met tumoren in de kop van de pancreas. Dat blijkt uit onderzoek van Felice van Erning en collega’s met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De overleving na resectie van PDAC is vergelijkbaar tussen alle drie de lokalisaties, terwijl de overleving van patiënten met gemetastaseerde ziekte iets lager is bij een PDAC in het lichaam of de staart van de pancreas.   Lees verder
 
 
 
Vrouwen hebben na eierstokkanker vaak last van gastro-intestinale symptomen
 
 
Een aanzienlijk deel van de vrouwen met eierstokkanker heeft na de behandeling last van gastro-intestinale symptomen. Hoge niveaus van dergelijke symptomen blijken samen te hangen met een lagere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en hogere niveaus van angst en depressieve klachten. Volgens Mark Rietveld (Radboudumc) en collega’s dienen zorgverleners zich daarom meer bewust te zijn van de impact van gastro-intestinale symptomen en deze vrouwen -indien nodig- door te verwijzen voor ondersteunende zorg. Effectieve instrumenten zijn onder andere cognitieve gedragstherapie en motiverende interviews, vooral bij vrouwen bij wie deze symptomen herinneringen oproepen aan eierstokkanker.   Lees verder
 
 
 
Tot 12 weken wachten op chemotherapie na maagkankeroperatie niet nadelig
 
 
Wanneer patiënten met potentieel curabele maagkanker, die een gastrectomie hebben gekregen, binnen twaalf weken na de operatie starten met postoperatieve chemotherapie, dan heeft dat géén nadelig effect op hun algehele overleving. Dat concluderen Hylke Brenkman (UMC Utrecht) en collega’s op basis van een studie met patiëntengegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie over de periode 2010-2014. Dit betekent volgens de onderzoekers dat de wachttijd tussen operatie en aanvang van de postoperatieve chemotherapie veilig kan worden gebruikt om deze patiënten te laten herstellen en de condities te optimaliseren voordat met de postoperatieve behandeling wordt gestart.   Lees verder
 
 
 
Incidentie, resultaten en prognose van 25 jaar behandeling chondrosarcomen
 
 
De incidentie van het chondrosarcoom is tussen 1989 en 2013 toegenomen van 2,9 naar 8,8 per één miljoen inwoners. Dat blijkt uit onderzoek van Veroniek van Praag (LUMC) en collega’s met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie. Er is vooral een toename in laaggradige tumoren, mogelijk door de introductie van nieuwe, beeldvormende technieken en vergrijzing van de bevolking. Synchroon met de gestegen incidentie nam het aantal curettages toe, maar het veronderstelde preventieve effect van deze behandeling op het aandeel hooggradige tumoren bleef achterwege. Aanvullend onderzoek blijft nodig naar de bijwerkingen en potentiële voordelen van curettages.   Lees verder
 
 
 
Inconsistenties in richtlijnen leiden tot variatie in behandeling prostaatkanker
 
 
Variaties in de primaire behandeling van patiënten met prostaatkanker zijn deels toe te schrijven aan uiteenlopende risicostratificaties en inconsistente aanbevelingen in nationale en internationale richtlijnen. Dat concludeert een groep onderzoekers,  urologen en radiotherapeuten uit Nederland en Finland. Ze vonden onder meer verschillen in het beleid ten aanzien van het actief volgen van patiënten en inzet van brachytherapie en externe radiotherapie. Wat betreft radicale prostatectomie en hormonale therapie zijn de (inter)nationale richtlijnen wel grotendeels consistent. Omdat leeftijd en levensverwachting een grote rol spelen bij de behandelkeuze verdienen deze volgens de onderzoekers een prominentere plaats in klinische richtlijnen.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Donderdag 29 november 2018
7e Multidisciplinair WIN-O Melanoom symposium
De Reehortst, Ede
 
 
Vrijdag 7 december 2018
8de DUOS Jaarsymposium (2018)
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
Vrijdag 18 januari 2019
21ste Nationale Longkanker Symposium
Koepelkerkzaal, Renaissance Hotel Amsterdam
 
 
23 tot en met 25 januari 2019
13th Dutch Hematology Congress
Papendal, Arnhem
 
 
Zaterdag 16 maart 2019
7e ACP-I congres
De Doelen, Rotterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook