logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
September 2019
 
 
Studie naar accurate lymfeklierstadiëring en overleving alvleesklierkanker I-II
Incidentie en overleving van zeldzame vormen van eierstokkanker 1989-2015
Mannen met een melanoom hebben slechtere prognose dan vrouwen
Opmerkelijke variatie in chemotherapie bij uitgezaaide slokdarm-/maagkanker
Psychische nood ‘bemiddelt’ in relatie tussen neuropathie en vermoeidheid
Proefschrift: voeding & leefstijl bespreken tijdens en na behandeling kanker
Overlevingskloof tussen oudere en jongere melanoompatiënten wordt kleiner
Lagere kwaliteit van leven voor kankeroverlevenden met cardiovasculaire ziekte
Fysiek actieve overlevenden multipel myeloom hebben betere kwaliteit van leven
Meer recent verschenen publicaties
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Studie naar accurate lymfeklierstadiëring en overleving alvleesklierkanker I-II
 
 
Pathologisch onderzoek van een hoger aantal lymfeklieren hangt samen met een accuratere lymfeklierstadiëring bij stadium I tot II alvleesklierkanker. Deze bevinding kan volgens een groep Duitse en Nederlandse onderzoekers het verband met de overleving grotendeels verklaren. Echter, zo benadrukken zij in een publicatie in Annals of Surgery, de uitkomsten van deze observationele studie suggereren géén causaliteit en moedigen ook géén uitgebreidere lymfadenectomie aan voordat hiervoor aanvullend bewijs is verkregen via gerandomiseerd onderzoek. De studie geeft wél aan dat 11 onderzochte lymfeklieren als minimum zou moeten gelden en 19 onderzochte lymfeklieren waarschijnlijk het optimale afkappunt is.   Lees verder
 
 
 
Incidentie en overleving van zeldzame vormen van eierstokkanker 1989-2015
 
 
De incidentie van kiemceltumoren en sexcord-stromaceltumoren, beide zeldzame vormen van niet-epitheliale eierstokkanker, is de afgelopen decennia niet significant veranderd. Dat blijkt uit onderzoek van Olga van der Hel (IKNL) en collega’s aan de hand van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De meeste patiënten met niet-epitheliale tumoren worden in een vroeg stadium gediagnosticeerd. Dat is volgens de onderzoekers de verklaring voor de goede prognose van deze patiënten, een prognose die tijdens de onderzoeksperiode nog enigszins toenam. Primaire sarcomen van de eierstok zijn nog zeldzamer, maar patiënten met deze ziekte hebben daarentegen nog steeds een slechte prognose.   Lees verder
 
 
 
Mannen met een melanoom hebben slechtere prognose dan vrouwen
 
 
Mannen met een melanoom hebben andere klinisch-pathologische eigenschappen dan vrouwen. Ook zijn mannen vaak ouder bij het stellen van de diagnose en hebben zij vaker zwerende melanomen en/of melanomen op de romp of hoofd/hals. De prognose van mannen met een melanoom is vaak slechter en is bovendien de afgelopen jaren verder gedaald, zo blijkt uit onderzoek van Mary-Ann el Sharouni (UMCU) en collega’s. Waarschijnlijk spelen sociaaleconomische factoren hierbij een rol. De onderzoekers roepen zowel artsen als personen met een verhoogd risico op zich meer bewust te zijn van de kans op het krijgen van een melanoom en voorzorgsmaatregelen te nemen.   Lees verder
 
 
 
Opmerkelijke variatie in chemotherapie bij uitgezaaide slokdarm-/maagkanker
 
 
Bij patiënten met uitgezaaide slokdarm- en maagkanker is een opmerkelijke heterogeniteit zichtbaar bij palliatieve eerstelijnsbehandelingen met systemische therapie in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Willemieke Dijksterhuis (IKNL, Amsterdam UMC) en collega’s. Deze variatie is volgens de onderzoekers ongewenst, vooral als het gaat om ‘onconventionele’ behandelingen met drie verschillende middelen. Die leveren geen extra overlevingswinst op, maar wel meer toxiciteit. Daarom heeft chemotherapie met twee middelen de voorkeur. In toekomstige studies is meer aandacht nodig voor de kwaliteit van leven, prognostiek, selectie van patiënten en verdere personalisatie van behandelingen.   Lees verder
 
 
 
Psychische nood ‘bemiddelt’ in relatie tussen neuropathie en vermoeidheid
 
 
Overlevenden van dikkedarmkanker die te maken hebben met chemotherapie-geïnduceerde sensorische perifere neuropathie rapporteren meer vermoeidheid. Dit geldt met name voor personen die angstig en/of depressief zijn, zo blijkt uit onderzoek van Cynthia Bonhof (Tilburg University, IKNL). Niet uitgesloten is dat er ‘tweerichtingsverkeer” plaatsvindt tussen chemotherapie-geïnduceerde sensorische perifere neuropathie en psychische nood. Aanvullend onderzoek is nodig om de relatie tussen psychische nood, neuropathie en vermoeidheid te helpen verklaren. Tot die tijd adviseren de onderzoekers bij de behandeling van vermoeidheid meer aandacht te schenken aan patiënten met psychische nood.   Lees verder
 
 
 
Proefschrift: voeding & leefstijl bespreken tijdens en na behandeling kanker
 
 
Mensen die na de behandeling van dikkedarmkanker gezonder eten en meer bewegen, ervaren een betere kwaliteit van leven dan lotgenoten. Patiënten krijgen echter vaak geen of weinig voorlichting over leefstijl en voeding. Merel van Veen (IKNL, Wageningen University) concludeert in haar proefschrift dat zorgprofessionals al tijdens de behandeling dienen te beginnen met het geven van voedingsinformatie en niet moeten wachten tot patiënten of naasten daar naar vragen. Een voorwaarde is dat zorgverleners meer kennis krijgen over voeding en leefstijl, want dat inzicht is momenteel beperkt. Artsen zouden het belang van een gezonde leefstijl bovendien meer moeten benadrukken, met een leidende rol voor diëtisten in dit proces.   Lees verder
 
 
 
 
Meer patiënten zien af van behandeling gevorderde, epitheliale eierstokkanker

Het percentage patiënten met gevorderde, epitheliale eierstokkanker dat géén gerichte kankerbehandeling kreeg, is het afgelopen decennium gestegen in Nederland. Persoonlijke keuze van de patiënt was de belangrijkste reden om af te zien van een behandeling. Volgens Myrte Zijlstra (IKNL) en collega’s duidt dit op toegenomen betrokkenheid van patiënten bij het besluitvormingsproces. Een andere belangrijke reden om niet te behandelen, was een slechte fysieke status van de patiënt wat kan duiden op zorgvuldige selectie van patiënten en weloverwogen besluitvorming. Aanvullend onderzoek blijft wenselijk om hier een goed oordeel over te kunnen geven, vooral vanuit het perspectief van de patiënt. Lees verder
 
 
Vraag voor 1 nov. ’19 offerte aan voor diensten IKNL-trialbureau & KWF-subsidie


Op 18 december 2019 is de volgende deadline voor het aanvragen van subsidie voor het “KWF Programma Onderzoek & Implementatie” bij KWF Kankerbestrijding. Indien u van plan bent binnenkort te starten met een klinische studie, en u wilt gebruik maken van de ondersteunende diensten van het trialbureau IKNL, dan kan een trialconsulent u helpen bij het opstellen van een passende offerte voor de gevraagde diensten. De trialconsulent kan u ook adviseren bij het invullen van de subsidieaanvraag voor wat betreft de dienstverlening van IKNL. Als u gebruik wilt maken van de diensten van IKNL laat dit vóór 1 november 2019 weten. Lees verder

 
 
 
Overlevingskloof tussen oudere en jongere melanoompatiënten wordt kleiner
 
 
De overlevingskloof tussen jongere en oudere patiënten met een melanoom is tussen 1989 en 2015 kleiner geworden en hangt samen met een daling van de gemiddelde Breslow-dikte. Echter, de incidentiekloof tussen jongeren en ouderen is in deze periode disproportioneel toegenomen door een sterke toename van de incidentie van oudere patiënten, vooral van mannen van 70 jaar en ouder. Dat concluderen Melinda Schuurman (IKNL) en collega’s in een publicatie in Acta Oncologica. Waarschijnlijk hebben deze ouderen een hogere dosis UV-straling opgelopen in combinatie met onvoldoende gebruik van beschermingsmiddelen en mogelijk minder geprofiteerd van later geïntroduceerde voorlichtingscampagnes.   Lees verder
 
 
 
Lagere kwaliteit van leven voor kankeroverlevenden met cardiovasculaire ziekte
 
 
Overlevenden van kanker die ten tijde van de diagnose al hart- en vaatziekten hadden, rapporteren vaker een negatief effect op hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het gaat hierbij onder meer om hun algehele kwaliteit van leven, fysiek functioneren en symptomen als vermoeidheid en dyspneu. Dat concluderen Dounya Schoormans (CoRPS, Tilburg University) en collega’s in Acta Oncologica. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat zorgverleners extra aandacht schenken aan deze kwetsbare groep overlevenden. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met mogelijke progressie van cardiovasculaire aandoeningen, aangezien oncologische behandelingen cardiotoxisch kunnen zijn.   Lees verder
 
 
 
Fysiek actieve overlevenden multipel myeloom hebben betere kwaliteit van leven
 
 
Overlevenden van multipel myeloom die fysiek actief zijn, hebben een statistisch significant hogere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en hebben ook minder last van vermoeidheid en late bijwerkingen dan niet-fysiek actieve overlevenden. Deze bevindingen kunnen volgens een groep Italiaanse en Nederlandse onderzoekers bijdragen aan een beter begrip van de relatie tussen fysieke activiteit, ziektespecifieke aspecten en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij overlevenden van multipel myeloom. Aanvullend onderzoek is wenselijk om de gunstige effecten van fysieke activiteit op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij deze patiënten te verduidelijken.   Lees verder
 
 
 
Meer recent verschenen publicaties
 
 
 
 
 
Agenda
 
Donderdag 10 oktober 2019
Amsterdams Symposium Hematologie 2019
UP Events, Amsterdam
 
 
Vrijdag 11 oktober 2019
Congres Peritoneale Oncologie & inaugurele rede Ignace De Hingh
Universiteit van Maastricht
 
 
Woensdag 30 oktober 2019
18e AVL Mammasymposium
AvL, Amsterdam
 
 
Woensdag 6 november 2019
9e Nationale symposium Kanker bij ouderen
De Reehorst, Ede
 
 
Maandag 11 november 2019
NKR symposium: Kanker in Nederland, van preventie tot palliatieve zorg
Jaarbeurs Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook