logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
februari 2016
 
 
Groei van aantal nieuwe incidenties van kanker neemt af
NWO-subsidie voor vernieuwend kankeronderzoek via Profielstudie
Behandeling en overleving van tumoren op overgang slokdarm-maag
Gebruik ondersteunende zorg hoger bij jonge overlevenden darmkanker
Oudere patiënt met pancreascarcinoom heeft profijt van centralisatie chirurgie
Chirurgische behandeling van stadium IIIA NSCLC in Nederland
Gesprek over ‘werk’ zou standaard moeten zijn na behandeling borstkanker
Twee decennia ervaringen met visitaties in de oncologie
Subsidie KWF voor datamanagement klinische studies
 
 
 
 
Groei van aantal nieuwe incidenties van kanker neemt af
In 2015 kregen 105.000 Nederlanders de diagnose kanker. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de NKR, die IKNL ter gelegenheid van Wereldkankerdag bekendmaakte. De afgelopen 25 jaar is het aantal gevallen van kanker fors gestegen maar de laatste vijf jaar stijgt dit veel langzamer: voorheen 3-4% per jaar en vanaf 2011 nog geen 1% per jaar. De meest voorkomende kankersoorten in Nederland zijn darmkanker, huidkanker en borstkanker. Naast het positieve bericht over de geringere stijging van het totaal blijven de verschillen in incidentie en overleving tussen de kankersoorten groot.   Lees verder
 
 
NWO-subsidie voor vernieuwend kankeronderzoek via Profielstudie
 
 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie van ruim 1,9 miljoen euro toegekend voor kankeronderzoek door Tilburg University, IKNL, Antoni van Leeuwenhoek en zeven andere Nederlandse onderzoeksinstituten. Met het geld wordt de huidige dataverzameling van ‘Patient Reported Outcomes (PROMS) bij duizenden (ex-)kankerpatiënten (verzameld met het patiëntenvolgsysteem www.profielstudie.nl) verder uitgebreid met innovatieve dataverzameling over onder meer lichamelijk functioneren (met behulp van health patches), biomarkers, lichaamssamenstelling, online cognitieve metingen en meer.   Lees verder
 
 
Behandeling en overleving van tumoren op overgang slokdarm-maag
 
 
Perioperatieve chemo(radio)therapie draagt meer bij aan een betere overleving van patiënten met tumoren op de overgang van slokdarm en maag, dan de gekozen chirurgische benadering. Die conclusie trekken Marijn Koëter (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) en collega’s op basis van een studie met population-based data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) over de periode 2005 – 2012. De studie geeft, gelet op de inclusie van een groot aantal patiënten en de observationele opzet, een goed beeld van de dagelijkse, klinische praktijk.   Lees verder
 
 
Gebruik ondersteunende zorg hoger bij jonge overlevenden darmkanker
Jonge overlevenden van dikkedarmkanker maken vaker gebruik van ondersteunende zorg dan oudere overlevenden. Daarnaast hangt het gebruik van ondersteunende zorg samen met de gevoelde behoefte van overlevenden en met klinisch noodzakelijke factoren. Dat blijkt uit onderzoek van Jasmijn Holla (Reade), Joost Dekker (VUmc) en onderzoekers van IKNL. ‘Afgezien van de relatie met een jongere leeftijd lijkt het gebruik van ondersteunende zorg in Nederland heel billijk’, aldus de auteurs. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of er inderdaad sprake is van ongelijkheid in het aanbieden van ondersteunende zorg. Of hebben oudere overlevenden wellicht minder behoefte aan ondersteunende zorg?   Lees verder
 
 
Oudere patiënt met pancreascarcinoom heeft profijt van centralisatie chirurgie
 
 
Oudere patiënten met pancreascarcinoom hebben profijt van centralisatie bij de chirurgische behandeling van pancreascarcinoom. Dat blijkt uit een studie van Lydia van der Geest en collega’s op basis van analyse van uitkomsten van chirurgische behandeling van oudere patiënten met pancreascarcinoom tussen 2005 en 2013. Vanwege het risico van postoperatieve sterfte en slechtere, algehele overleving behoren deze ouderen tot de categorie ‘patiënten met een hoog risico’. Om die reden adviseren de onderzoekers deze patiënten chirurgisch behandeling aan te bieden in ziekenhuizen met hoge operatievolumes.   Lees verder
 
 
 
Chirurgische behandeling van stadium IIIA NSCLC in Nederland
 
Kaplan-Meier survival estimates for patients with clinical stage IIIA non–small cell lung cancer treated with an upfront operation, stratified by pathological tumor, node, and metastasis stage.

Tussen 2010 en 2013 kreeg 15% van alle patiënten in Nederland met stadium IIIA niet-kleincellige longkanker een operatie, van wie een minderheid voorafgaand ook inductietherapie kreeg. De 4-jaarsoverleving was het hoogste bij patiënten met inductietherapie + chirurgie (51%), gevolgd door chirurgie ± adjuvante therapie (39%) en chemoradiotherapie (27%). Dat blijkt uit onderzoek van Chris Dickhoff (VUmc) en collega’s. Hoewel de studie een aantal beperkingen kent, schept deze voor het eerst een helder beeld van het effect van chirurgie bij patiënten met lokaal gevorderd stadium IIIA NSCLC in Nederland. Extra onderzoek blijft nodig om te bepalen welke patiënten het meeste baat hebben bij een specifieke therapie.   Lees verder
 
 
Gesprek over ‘werk’ zou standaard moeten zijn na behandeling borstkanker
 
 
Vrouwen die behandeld zijn vanwege borstkanker lopen een groter risico op verlies van betaald werk of arbeidsgerelateerde activiteiten tot vijf à zeven jaar na de behandeling. Ook is het risico groter dat zij moeten leven van een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot tien jaar na de diagnose. Bij jongere vrouwen is dit risico zelfs het allerhoogste. Dat blijkt uit een studie van Carmen Paalman (NKI) en collega’s die onlangs verscheen in de British Journal of Cancer. Aangezien werk een belangrijk aspect is bij de revalidatie van deze vrouwen, zou ‘terugkeren naar werk’ volgens de onderzoekers een standaard gespreksonderwerp moeten zijn na het afronden van de behandeling.   Lees verder
 
 
Twee decennia ervaringen met visitaties in de oncologie
Zorgprofessionals in algemene ziekenhuizen die deelnemen aan oncologische visitaties door IKNL, signaleren een positieve impact op processen binnen multidisciplinaire, oncologische teams. Het gaat hierbij onder meer om betere communicatie, aangaan van gedeelde verantwoordelijkheden en interne prioritering van de oncologische zorg. Het aantonen van een direct effect op klinische uitkomsten blijkt echter lastiger. Vanwege de waargenomen onevenwichtigheid tussen de geleverde inspanningen door de ziekenhuizen en het klinische effect van visitaties, staat de acceptatie van het programma onder druk. Een afgeslankte en meer klinisch gerichte aanpak zijn volgens Melvin Kilsdonk (IKNL) en collega’s nodig om de visitaties uitdagend te houden.   Lees verder
 
 
Subsidie KWF voor datamanagement klinische studies
IKNL ondersteunt en verzorgt centraal en lokaal datamanagement voor klinische studies, centraal en lokaal trialconsulentschap en ook monitoring. Om deze activiteiten financieel te borgen, biedt het IKNL-trialbureau ook ondersteuning aan bij het aanvragen van subsidies bij KWF Kankerbestrijding. Deze ondersteuning geldt voor alle studies waarvoor IKNL diensten verleent. Aanvragen moeten voor 4 april 2016 zijn ingediend bij KWF.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Maandag 29 februari 2016
Regiobijeenkomst hersenmetastasen
Maastro Clinic, Maastricht
 
 
Donderdag 24 maart 2016
Symposium longkanker en palliatieve zorg (vol; inschrijven voor wachtlijst)
Isala (auditorium), Zwolle
 
 
Donderdag 7 april 2016
Symposium wervelmetastasen, meningeoom & gliomen (nieuwe richtlijnen)
NKI-AvL, Amsterdam
 
 
Vrijdag 8 april 2016
(On)Zin omtrent CIN; De nieuwe richtlijn en handvatten voor implementatie
Jaarbeurs Beatrixgebouw, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook