logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Februari 2016
 
 
Groei van aantal nieuwe incidenties van kanker neemt af
Regiorapportages geven impuls aan discussie over kwaliteit van zorg
Zorgpad geeft impuls aan samenwerking binnen tumorwerkgroepen
Evaluatie zorgpad mammacarcinoom in Meander Medisch Centrum
Mooie initiatieven voor verbetering interventies van psychosociale zorg
Oncokompas 2.0 dit jaar beschikbaar voor patiënten met kanker
Oncologische Revalidatie in de regio: ‘Samen-werken aan zorg op maat’
Handreiking Veilig omgaan met cytostatica beschikbaar
Record aantal deelnemers cursus ‘Oncologisch Spectrum’ in 2015
Evaluatie interactieve casus: geriatrische patiënt (82) met kanker
 
 
 
 
Groei van aantal nieuwe incidenties van kanker neemt af
In 2015 kregen 105.000 Nederlanders de diagnose kanker. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de NKR, die IKNL ter gelegenheid van Wereldkankerdag bekend maakt. De afgelopen 25 jaar is het aantal gevallen van kanker fors gestegen maar de laatste vijf jaar stijgt dit veel langzamer: voorheen 3-4% per jaar en vanaf 2011 nog geen 1% per jaar. De meest voorkomende kankersoorten in Nederland zijn darmkanker, huidkanker en borstkanker. Naast het positieve bericht over de geringere stijging van het totaal blijven de verschillen in incidentie en overleving tussen de kankersoorten groot.   Lees verder
 
 
Regiorapportages geven impuls aan discussie over kwaliteit van zorg
 
 
Sinds najaar 2015 stelt IKNL vier tumorspecifieke regiorapportages beschikbaar aan ziekenhuizen. Het gaat om colorectaalcarcinoom, mammacarcinoom, endometriumcarcinoom en blaas/niercelcarcinoom. In deze regiorapportages worden de uitkomsten van zorg van de ziekenhuizen onderling met elkaar vergeleken en worden meer tumorspecifieke details in kaart gebracht. "Regiorapportages geven een stevige impuls tot discussie over de kwaliteit van de geleverde, oncologische zorg", aldus uroloog Harm van Melick.   Lees verder
 
 
Zorgpad geeft impuls aan samenwerking binnen tumorwerkgroepen
 
 
UMC Utrecht Cancer Center heeft IKNL vorig jaar (2015) gevraagd ondersteuning te bieden bij het opzetten van circa dertig oncologische zorgpaden. Het doel, het schematisch weergeven van de hoofdprocessen per tumortype en een aantal (generieke) behandelmodules voor alle tumorsoorten, is bijna afgerond. Begin 2016 wordt hieraan in samenwerking met professionals in het UMC Utrecht de laatste hand gelegd. Uit reacties blijkt dat de zorgpaden en modules beter inzicht geven in zorgprocessen elders in het ziekenhuis. Verder denkt IKNL mee over de implementatie van deze zorgpaden.   Lees verder
 
 
Evaluatie zorgpad mammacarcinoom in Meander Medisch Centrum
 
 
Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft IKNL afgelopen jaar gevraagd om het zorgpad mammacarcinoom te evalueren met als vertrekpunt het perspectief van de patiënt. De evaluatie bestond uit een zogeheten ‘meeloopdag’, waarbij twee adviseurs van IKNL de verschillende fasen van het zorgpad mammacarcinoom stap voor stap doorliepen. De evaluatie leverde, naast diverse positieve punten, een aantal verbeterpunten op die inmiddels door Meander MC in het zorgpad zijn opgenomen.   Lees verder
 
 
Mooie initiatieven voor verbetering interventies van psychosociale zorg
‘We hebben een aantal mooie interventies gezien’, aldus projectleider Chantal Lammens (IKNL). Maandag 15 januari presenteerden 13 onderzoeksgroepen hun interventie voor het verbeteren van de psychosociale zorg voor mensen met kanker. Een adviescommissie, bestaande uit medewerkers van IKNL en sectorleden van het Landelijk overleg Psychosociale Oncologie, brengt voor 7 maart 2016 advies uit welke initiatieven daadwerkelijk geïmplementeerd worden.   Lees verder
 
 
Oncokompas 2.0 dit jaar beschikbaar voor patiënten met kanker
 
 
Oncokompas 2.0 geeft patiënten met kanker concrete adviezen om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Het is een zelfmanagementinstrument, waarmee patiënten met kanker zelf de meest relevante informatie en begeleidende zorg kunnen vinden op het gebied van kwaliteit van leven, afgestemd op hun persoonlijke gezondheidssituatie en voorkeuren. Het instrument is ontwikkeld en gevalideerd door de Vrije Universiteit en VUmc met hulp van Zilveren Kruis Achmea, KWF Kankerbestrijding, Pink Ribbon en Nutricia. IKNL en Leven met Kanker ondersteunen het initiatief.   Lees verder
 
 
Oncologische Revalidatie in de regio: ‘Samen-werken aan zorg op maat’
 
 
In Utrecht en in Zwolle (voor zorgprofessionals uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en de Stedendriehoek in Twente) zijn in december 2015 een aantal regiobijeenkomsten gehouden over oncologische revalidatie onder de titel ‘Samen-werken aan zorg op maat’. De deelnemers werden op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen in de richtlijn ‘Oncologische revalidatie’ met het accent op het aanbieden van ‘de beste behandeling op de juiste plek’ voor (ex-)patiënten met kanker. Een ruime meerderheid van de deelnemers is voorstander van meer samenwerking. “Met gedeelde kennis wordt de zorg voor de patiënt altijd beter.”   Lees verder
 
 
 
Opheldering over oncologische revalidatie gewenst
Het rapport Medisch-specialistische revalidatie: zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden heeft - in combinatie met het eindigen van het programma Herstel & Balans - geleid tot onduidelijkheid over de afbakening en vergoeding van oncologische revalidatie. Op dit moment werkt de richtlijnwerkgroep Oncologische revalidatie aan opheldering om patiënten en professionals zo snel mogelijk adequaat te kunnen informeren. Ook Levenmetkanker heeft bij het Zorginstituut aangedrongen op opheldering.
 
 
Lees verder
 
 
Realisatie behandelprogramma geriatrische oncologische revalidatie
Vijf zorginstellingen leggen op dit moment samen met IKNL de laatste hand aan de realisering van een behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie. Het gaat om Stichting Laurens (Rotterdam), Stichting Sint Jacob (Haarlem en omgeving), Verpleeghuis Evean in Oostergauw, Stichting RSZK in de Brabantse Kempen en het Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden-Nederland. Via de beroepsverenigingen kunnen professionals hierop te reageren.
 
 
Lees verder
 
 
 
Handreiking Veilig omgaan met cytostatica beschikbaar
De handreiking Veilig omgaan met cytostatica is geautoriseerd door betrokken verenigingen en klaar voor gebruik. De handreiking is bestemd voor alle professionals betrokken bij de zorg voor patiënten die behandeld worden met cytostatica. Het is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep en geautoriseerd door de V&VN, KNMP, NVZA en KNGF.   Lees verder
 
 
Record aantal deelnemers cursus ‘Oncologisch Spectrum’ in 2015
 
 
De zevendaagse basiscursus Oncologie van IKNL voorziet nog altijd in een behoefte. Dat is in 2015 opnieuw gebleken. Aan de 28e editie van het ‘Oncologisch Spectrum’ is deelgenomen door 138 deelnemers. Een record. De cursus is bedoeld voor registratiemedewerkers, datamanagers, onderzoekers en (externe) medewerkers die actief betrokken zijn bij medisch onderzoek en trials. Dit najaar start de cursus opnieuw. Inschrijven is mogelijk vanaf mei 2016.   Lees verder
 
 
Evaluatie interactieve casus: geriatrische patiënt (82) met kanker
 
 
In de vorige editie (november) van deze nieuwsbrief stond een interactieve casus over meneer De Bruijn (82) en zijn echtgenote. De casus ging in op de geriatrische problematiek bij een oudere patiënt met kanker. Centraal stond de vraag wat u als zorgverlener in de diagnostische fase al kunt doen op het gebied van geriatrische screening. In dit artikel blikt Pauline Meester (junior onderzoeker bij IKNL) terug aan de hand van de reacties van deelnemers aan deze casus. Ook geeft ze een aantal tips mee ter overweging.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Donderdag 18 februari
Regionaal symposium ‘Wervelmetastasen, Meningeoom en Gliomen
IKNL, Utrecht
 
 
Maandag 29 februari
Regiobijeenkomst Hersenmetastasen
Maastro Clinic, Maastricht
 
 
Dinsdag 27 april 2016
Regionaal symposium Wervelmetastasen, Meningeoom en Gliomen
NKI-AvL, Amsterdam
 
 
Vrijdag 8 april 2016
(On)Zin omtrent CIN, De nieuwe richtlijn en handvatten voor implementatie
Jaarbeurs, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook