logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Juli 2015
 
 
Partijen stimuleren komende vijf jaar oncologische netwerken
Hechte samenwerking tussen EMBRAZE en IKNL
Directeur Oncologische zorg Sonja Kersten stapt over naar V&VN
Leren van suboptimale uitkomsten voor verbetering zorgverlening
Debat in Tweede Kamer over verbeteren kwaliteit van zorg
Visitatie zorgpad long- en prostaatkanker bij Treant Zorggroep Drenthe
Nieuwe richtlijn voor ‘PTEN Hamartoom Tumorsyndroom’
Zorgpaden ‘organisatie transmurale zorgketen’ herzien
Internationaal congres over richtlijnen 7-10 oktober 2015 in Amsterdam
Regionaal zorgpad rectumcarcinoom goede basis voor samenwerking
Compact overzicht recente ontwikkelingen rondom richtlijnen
Subsidie KWF voor datamanagement klinische studies
 
 
 
 
Partijen stimuleren komende vijf jaar oncologische netwerken
De Taskforce Oncologie, het initiatief van NFU, NVZ, IKNL, SONCOS en LMK, stimuleert het vormen van netwerken voor oncologische zorg. Na een invitational conferencein januari 2015 zijn zij aan de slag gegaan om een zogenaamd koersboek te schrijven. Hierin presenteren deze partijen hun gezamenlijke visie, waarin de ontwikkeling van Comprehensive Cancer Networks (CCN’s) centraal staat. Die moeten ervoor zorgen dat elke oncologische patiënt optimale zorg krijgt, ongeacht het startpunt van zijn zorgtraject.   Lees verder
 
 
Hechte samenwerking tussen EMBRAZE en IKNL
De kwaliteit en doelmatigheid van de oncologische zorg in de regio aantoonbaar en duurzaam verbeteren. Dat is het doel van Embraze, het oncologisch netwerk van ziekenhuizen en radiotherapeutische instituten in Zeeland, West- en Midden Brabant en het Erasmus MC in Rotterdam. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) vormt hierbij een belangrijke basis voor het uitwisselen van informatie en behandeluitkomsten. IKNL biedt daarnaast ondersteuning aan via tumorspecifieke werkgroepen en onderzoek.   Lees verder
 
 
Directeur Oncologische zorg Sonja Kersten stapt over naar V&VN
 
IKNL’er Sonja Kersten wordt per 1 oktober de nieuwe directeur van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Vanaf 2001 heeft Sonja hier verschillende functies uitgeoefend, onder meer als hoofd Richtlijnen, directeur Kennis en Kwaliteit en nu directeur Oncologische zorg. In al die functies heeft ze een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van de oncologische en palliatieve zorg in Nederland. Maar ook internationaal heeft zij haar sporen verdiend.   Lees verder
 
 
Leren van suboptimale uitkomsten voor verbetering zorgverlening
Vanaf begin 2015 loopt in negen ziekenhuizen een landelijk project (PRISMA) om de oorzaken op te sporen van het incompleet stadiëren van patiënten met een laag stadium ovariumcarcinoom gericht op het doorvoeren van verbeteracties. Uit een evaluatie van IKNL (2013) bleek dat 35 procent van deze patiënten niet compleet zijn gestadiëerd. De ervaringen met de tot dusver gehouden PRISMA-bijeenkomsten zijn positief. De bijeenkomsten verlopen in een open sfeer, zijn opbouwend, maar ook kritisch.   Lees verder
 
 
Debat in Tweede Kamer over verbeteren kwaliteit van zorg
 
Op 24 juni 2015 was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de kwaliteit van zorg. Op de agenda stonden onder meer het wetsvoorstel Kwaliteit Loont en het eerder dit jaar verschenen KNMG-rapport ‘Niet alles wat kan, hoeft’. Ook samenwerking & mededinging in de curatieve zorg en het gebruik van kwaliteitsindicatoren voor zorginkoop door zorgverzekeraars kwamen aan bod. Voorafgaand lieten de woordvoerders volksgezondheid van verschillende politieke partijen zich door IKNL informeren: gebruiken we de juiste en voor patiënt en professional relevante uitkomstmaten voor het verbeteren van de zorg voor kanker en zijn die ook bruikbaar voor zorginkoop?   Lees verder
 
 
Visitatie zorgpad long- en prostaatkanker bij Treant Zorggroep Drenthe

Een visitatiecommissie van IKNL heeft 28 juni 2015 de tumorspecifieke zorgpaden voor long- en prostaatcarcinoom getoetst aan het tumorspecifiek kwaliteitskader bij Treant Zorggroep in Drenthe, voortgekomen uit een fusie van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Tijdens deze visitatie is ook aandacht besteed aan ketenafspraken met de eerstelijn en andere zorgverleners.  

  Lees verder
 
 
Nieuwe richtlijn voor ‘PTEN Hamartoom Tumorsyndroom’
 
Begin maart is de nieuwe, landelijke richtlijn voor PTEN Hamartoom Tumorsyndroom (PHTS) gepubliceerd. De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) in samenwerking met IKNL. De zorg voor deze patiënten vindt vooral plaats in gespecialiseerde, universitair medische centra. Bepaalde onderdelen van de zorg worden ook in perifere ziekenhuizen verleend.   Lees verder
 
 
Zorgpaden ‘organisatie transmurale zorgketen’ herzien
De formats voor de zorgpaden ‘organisatie transmurale zorgketen’ zijn herzien en aangepast. IKNL actualiseert de formats jaarlijks op basis van de meest recente richtlijnen en normen. Dit jaar zijn de formats uitgebreid met transmurale aspecten. Zo is er meer aandacht in de zorgpaden voor overdracht en samenwerking tussen eerste- en tweede lijn en de rol van de huisarts in het zorgpad. Op dit moment zijn formats beschikbaar voor zes tumorsoorten en één niet-tumorspecifiek format.   Lees verder
 
 
Internationaal congres over richtlijnen 7-10 oktober 2015 in Amsterdam
 
Het Guidelines International Network (G-I-N) houdt van 7 tot en met 10 oktober 2015 het jaarlijkse congres, ditmaal in de Beurs van Berlage in Amsterdam. G-I-N is een internationale organisatie gericht op het wereldwijd versterken en ondersteunen van samenwerking en onderzoek op het gebied van richtlijnen. Het congres biedt een unieke kans om kennis en ervaringen te delen met ontwikkelaars, zorgverleners én patiënten uit binnen- en buitenland.   Lees verder
 
 
Regionaal zorgpad rectumcarcinoom goede basis voor samenwerking
Na implementatie van een regionaal zorgpad rectumcarcinoom neemt het aantal patiënten dat preoperatief wordt besproken in een multidisciplinair overleg significant toe. Ook de doorlooptijden tussen eerste biopt tot aan het MDO werden significant korter. Met name legt het zorgpad een basis voor verdere samenwerking tussen professionals in de regio in de zorg voor patiënten met een rectumcarcinoom. Dat blijkt uit een studie van IKNL op basis van data van de NKR en DSCA.   Lees verder
 
 
Compact overzicht recente ontwikkelingen rondom richtlijnen
 
IKNL heeft vanaf begin dit jaar zes nieuwe richtlijnen gepubliceerd over onder meer familiair en erfelijk ovariumcarcinoom, schildkliercarcinoom en orale mucositis. Daarnaast zijn acht conceptrichtlijnen verschenen voor zowel de oncologische als de palliatieve zorg. Ook zijn verschillende richtlijnen in ontwikkeling. In dit bericht een compact overzicht van alle recente ontwikkelingen.   Lees verder
 
 
Subsidie KWF voor datamanagement klinische studies
IKNL ondersteunt en verzorgt centraal en lokaal datamanagement voor klinische studies, centraal en lokaal trialconsulentschap en ook monitoring. Om deze activiteiten financieel te borgen, biedt het IKNL-trialbureau ook ondersteuning aan bij het aanvragen van subsidies bij KWF Kankerbestrijding. Deze ondersteuning geldt voor alle studies waarvoor IKNL diensten verleent.   Lees verder
 
 
Agenda
 
15 september 2015
Kanker en seksualiteit, het gesprek met de patiënt
IKNL locatie Utrecht
 
 
2 oktober 2015
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Utrecht
 
 
11 en 25 september, 2 en 9 oktober en 6, 13 en 27 november 2015
Oncologisch Spectrum Basiscursus oncologie
Amsterdam
 
 
8 oktober 2015
Amsterdams Symposium Hematologie 2015
Rosarium, Amsterdam
 
 
4 november 2015
symposium ‘Ouderen en kanker'
Reehorst Ede
 
 
17 november 2015
Symposium V&VN oncologiedagen
Reehorst, Ede
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook