logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Maart 2018 - Thema: dikkedarmkanker
 
 
‘Samen tegen Darmkanker’ roept patiënten op meer data en kennis te delen
Proefschrift over factoren die overleving darmkanker in Nederland beïnvloeden
Effect bevolkingsonderzoek darmkanker: meer diagnoses in vroeg stadium
Overlevingskansen na dikkedarmkanker afgelopen decennia flink gestegen
Darmkankerpatiënt krijgt inzicht in eigen kwaliteit van leven én van lotgenoten
Beter inzicht in psychische, sociale en fysieke gevolgen van dikkedarmkanker
NKR Online biedt artsen inzicht in actuele trends oncologische zorg
Oncoguide bevat nu ook informatie over klinische trials dikkedarmkanker
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium vrijdag 13 april in Utrecht
 
 
Cijfers over kanker Oncoline Tumorsoorten
 
‘Samen tegen Darmkanker’ roept patiënten op meer data en kennis te delen
 
 
Het nieuwe platform ‘Samen tegen darmkanker’ wil met meer data de behandeling van darmkanker verbeteren. ‘Laat kennis niet verloren gaan’ is voor dit platform het ultieme doel. Het roept alle patiënten met darmkanker op om met medisch specialisten en onderzoekers samen te werken tegen deze veelvoorkomende ziekte. Toekomstige patiënten met darmkanker kunnen beter behandeld worden als patiënten die nu darmkanker hebben hun gegevens delen.   Lees verder
 
 
Proefschrift over factoren die overleving darmkanker in Nederland beïnvloeden
 
 
Dankzij nieuwe diagnostiek en behandelingen zijn de overlevingskansen van patiënten met dikkedarmkanker de afgelopen 25 jaar in Nederland verbeterd. Ook de verschillen in 5-jaarsoverleving tussen jongere en oudere patiënten, nadat zij het eerste jaar sinds de operatie hebben overleefd, zijn verdwenen. Dat concludeert IKNL-onderzoeker Amanda Bos in haar proefschrift ‘Real-world Aspects of Colorectal Cancer Survival in the Netherlands’. Daaruit blijkt verder dat meerdere darmtumoren bij diagnose en variatie in diverse demografische factoren (ziekenhuisvolume en tijdsinterval tot chemotherapie) van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van behandeling op zowel korte als lange termijn.   Lees verder
 
 
Effect bevolkingsonderzoek darmkanker: meer diagnoses in vroeg stadium
 
 
Ruim vier jaar geleden (2014) is in Nederland het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker van start gegaan. In de eerste jaren na introductie van dit screeningsprogramma is de incidentie van dikkedarmkanker duidelijk toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van dr. Marloes Elferink (IKNL) en collega’s. Dit effect wordt veroorzaakt door eerdere detectie van dikkedarmkanker. De carcinomen die tijdens de screening zijn gevonden, hebben  een gunstigere (lagere) stadiumverdeling, waardoor deze patiënten vaker een minder invasieve behandeling krijgen. De eerste resultaten van het landelijk bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker zijn onlangs gepubliceerd in het Ned. Tijdschrift  voor Geneeskunde.   Lees verder
 
 
 
Overlevingskansen na dikkedarmkanker afgelopen decennia flink gestegen
 
De overlevingskansen van patiënten met dikkedarmkanker zijn de afgelopen decennia flink gestegen in Nederland, zo blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Debet hieraan zijn introductie van nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling. Verder laten de cijfers zien dat de overlevingskansen van patiënten gunstiger zijn naarmate de ziekte in een vroeg(er) stadium wordt ontdekt. Lees verder  
 
 
Darmkankerpatiënt krijgt inzicht in eigen kwaliteit van leven én van lotgenoten
 
 
Behandeling van darmkanker heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Deze mensen hebben vaak last van klachten en symptomen die nog jaren ná diagnose en behandeling kunnen aanhouden. In samenwerking met PLCRC is IKNL een project gestart, waarmee patiënten hun persoonlijke kwaliteit van leven kunnen volgen en vergelijken met de score van lotgenoten. Dat kan houvast bieden en extra informatie opleveren voor bijvoorbeeld een gesprek met de behandeld arts. Patiënten kunnen er ook voor kiezen om hun score te vergelijken met andere deelnemers binnen het project of delen met hun behandeld arts. Die kan hiermee tijdig inschatten of er behoefte is aan extra aandacht of aanvullende zorg.   Lees verder
 
 
Beter inzicht in psychische, sociale en fysieke gevolgen van dikkedarmkanker
Namens het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie gaat IKNL vanaf maart 2018 aanvullende items registreren over dikkedarmkanker (naast borstkanker) in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) voor het project ‘Transparantie psychosociale gevolgen en zorg bij kanker’. Het gaat hierbij om frequentie van afname en bespreken van een signaleringsinstrument voor fysieke, psychische en/of sociale problemen, het gebruikte signaleringsinstrument en eventuele verwijzing naar psychosociale, paramedische en medisch specialistische revalidatiezorgverleners.   Lees verder
 
 
NKR Online biedt artsen inzicht in actuele trends oncologische zorg
Medisch specialisten en andere bevoegde zorgverleners kunnen sinds medio 2017 via NKR Online permanent toegang krijgen tot geaggregeerde data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). IKNL wil met NKR Online de toepasbaarheid en toegankelijkheid van deze data vergroten. Het uiteindelijk doel is om artsen een gedetailleerder inzicht te geven in de geleverde zorg, zowel in het eigen ziekenhuis als in andere ziekenhuizen. Op deze wijze wil IKNL een bijdrage leveren aan de discussie over mogelijkheden voor verdere verbetering van de oncologische zorg in Nederland. NKR Online is een besloten webomgeving voor ziekenhuizen en regionale samenwerkingsverbanden of CCN’s.   Lees verder
 
 
Oncoguide bevat nu ook informatie over klinische trials dikkedarmkanker
 
 
Oncoguide is een op IT-gebaseerd beslissingsondersteuningssysteem en combineert informatie uit kennisbronnen (zoals landelijke richtlijnen of studieprotocollen) met individuele patiënt- en ziektekenmerken. Dit gebeurt in de vorm van beslisbomen met gerichte aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. Sinds kort bevat Oncoguide ook verwijzingen naar relevante klinische trials van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG). Door verwijzingen naar trials op te nemen in Oncoguide krijgen artsen sneller inzicht in welke studies voor welke specifieke patiënten beschikbaar zijn.   Lees verder
 
 
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium vrijdag 13 april in Utrecht
Steeds meer mensen overleven kanker als gevolg van verbeteringen in de oncologische zorg. Bijna tweederde van de patiënten met kanker in Nederland is vijf jaar na de diagnose nog in leven. Naar verwachting stijgt het aantal overlevenden rond 2022 met 35%. Deze toename is een fenomenaal succes. Maar het plaatst zorgverleners ook voor nieuwe uitdagingen, zoals het monitoren van mogelijke recidieven en omgaan met langetermijneffecten. Deze en andere onderwerpen staan vrijdag 13 april op het programma van het 3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium in de Jaarbeurs Utrecht. De bijeenkomst is georganiseerd door Quadia en wordt ondersteund door IKNL en is primair bedoeld voor medische professionals.     Lees verder
 
 
 
Benader IKNL tijdig bij KWF-aanvraag
IKNL verzorgt centraal en lokaal datamanagement, trialconsulentschap en monitoring voor klinische studies. KWF Kankerbestrijding kan deze activiteiten (deels) financieren met een subsidie. Op 6 juni 2018 is de volgende deadline voor subsidieaanvragen bij KWF Kankerbestrijding. Als u het IKNL-trialbureau wilt inschakelen om uw klinische studie te ondersteunen met een of meer van bovenstaande diensten, kan een trialconsulent u helpen bij de KWF-subsidieaanvraag. Lees verder
 
 
Masterclass datamanagement IKNL
IKNL verzorgt vrijdag 20 april 2018 in samenwerking met het bureau GPC Central (Good Clinical Practice) te Amersfoort de masterclass Datamanagement Basics & Advanced. Deze masterclass is bestemd voor zorgprofessionals en datamanagers die betrokken zij bij het opzetten van klinische studies, ontwikkeling van een eCRF of een database. De masterclass wordt gegeven door Petra Westveer, teamleider van het IKNL-trialbureau. De bijeenkomst bestaat uit twee delen en begint om 09:30 respectievelijk 13:30 uur. Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Woensdag 21 maart t/m vrijdag 23 maart 2018
11th European Breast Cancer Conference
Barcelona
 
 
Vrijdag 13 april
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium vrijdag 13 april in Utrecht
Jaarbeurs Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook