logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Mei 2016
 
 
Tumorspecifieke mdo’s belangrijke spil in samenwerkingsverbanden ziekenhuizen
Taskforce Oncologie zet in op specifieke thema’s bij CCN-vorming
Betere afstemming met ziekenhuisoverstijgend zorgpad galwegcarcinoom
Formats voor transmurale zorgpaden geactualiseerd
Vijf projecten gekozen voor implementatie psychosociale interventies
Revisie richtlijnen Erfelijke darmkanker, Melanoom en CIN, AIS & VAIS
PLCRC-cohort: meer mogelijkheden voor onderzoek dikkedarmkanker
Kwaliteitskaders van vier tumoren geactualiseerd op basis laatste richtlijnen
Circa derde kankerpatiënten heeft behoefte aan ondersteunende zorg
Casus erfelijke tumoren: jonge vrouw (33) met Lynch-syndroom
Meer nieuws over oncologische zorg
 
 
 
 
Tumorspecifieke mdo’s belangrijke spil in samenwerkingsverbanden ziekenhuizen
 
 
Met de vorming van regionale samenwerkingsverbanden worden tumorspecifieke mdo’s steeds belangrijker. Mdo’s versterken de onderlinge samenwerking en stimuleren netwerkvorming. Het bespreken van patiënten in een mdo wordt aanbevolen in oncologische richtlijnen, indicatorensets en normen. Zo stelt het IKNL in het Kwaliteitskader organisatie oncologische zorg (waarnaar ook Soncos refereert) dat een mdo ten minste wekelijks plaatsvindt en daarin 90% van alle patiënten wordt besproken.   Lees verder
 
 
Taskforce Oncologie zet in op specifieke thema’s bij CCN-vorming
 
 
De Taskforce Oncologie gaat zich de komende periode richten op een aantal specifieke thema’s om de vorming van tumorspecifieke Comprehensive Cancer Networks (CCN’s) verder te stimuleren. CCN’s zijn samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders in de eerste-, tweede- en derdelijn, gericht op het verlenen van hoogwaardige oncologische zorg in een regio. Deze netwerken zijn cruciaal met het oog op realisatie van toekomstbestendige oncologische zorg in Nederland. Ze waarborgen namelijk dat patiënten -ongeacht hun entreepunt in de zorg- optimale oncologische zorg ontvangen.   Lees verder
 
 
Betere afstemming met ziekenhuisoverstijgend zorgpad galwegcarcinoom
Hoewel in de richtlijn Galweg- en gablaascarcinoom concentratie van zorg en behandeling van perhilair cholangiocarcinoom wordt aanbevolen, verloopt de afstemming tussen de ziekenhuizen rond diagnostiek en behandeling nog niet altijd optimaal. Om hierin verbetering aan te brengen, hebben AMC, Erasmus MC, VUmc en OLVG met ondersteuning van IKNL een ziekenhuisoverstijgend zorgpad ontwikkeld. Volgens dr. Bas Groot Koerkamp (Erasmus MC) en dr. Henri Braat (Gelre ziekenhuizen) heeft dit zorgpad een duidelijke meerwaarde. “Regionale afspraken en samenwerking tussen verschillende disciplines zijn essentieel voor een optimale uitkomst voor deze patiënten.”   Lees verder
 
 
Formats voor transmurale zorgpaden geactualiseerd
 
 
IKNL heeft diverse formats ontwikkeld voor de zorgpaden long-, prostaat-, mamma-, ovarium- en colorectaalcarcinoom en een niet-tumorspecifiek format. Deze formats zijn onlangs geactualiseerd. In samenwerking met AMC, Erasmus MC, OLVG en VUmc heeft IKNL ook een format ontwikkeld voor het zorgpad ‘Verdenking perihilair cholangiocarcinoom’. Tumorspecifieke, transmurale zorgpaden dragen bij aan het optimaliseren van een continu zorgproces, waarbij overdrachtsmomenten naadloos op elkaar aansluiten.   Lees verder
 
 
Vijf projecten gekozen voor implementatie psychosociale interventies
In Nederland zijn veel psychosociale interventies in studieverband ontwikkeld. Van een aantal van deze interventies is het nut / bewijs vastgesteld, maar heeft nog geen implementatie plaatsgevonden. Met het project ‘Implementatie evidence-based psychosociale interventies voor mensen met kanker’ zet IKNL zich in voor de implementatie van vijf evidence-based interventies (EBI’s) op het gebied van psychosociale oncologische zorg in de klinische praktijk. Doel van het project is uiteindelijk de implementatie van lopende en toekomstige interventies te versnellen.   Lees verder
 
 
Revisie richtlijnen Erfelijke darmkanker, Melanoom en CIN, AIS & VAIS
 
 
In samenwerking met zorgprofessionals en beroepsverenigingen zijn recent drie richtlijnen door IKNL gereviseerd. Het gaat om de richtlijn Erfelijke darmkanker, de richtlijn Melanoom en de richtlijn Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie (CIN). Tijdens de revisie van laatstgenoemde richtlijn is besloten om ook het adenocarcinoom in situ (AIS) en vaginale intra-epitheliale neoplasie (VAIN) in deze richtlijn op te nemen. Daarnaast is de autorisatiefase ingegaan voor de richtlijn Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker.   Lees verder
 
 
PLCRC-cohort: meer mogelijkheden voor onderzoek dikkedarmkanker
 
 
De toenemende onderverdeling binnen verschillende kankersoorten vraagt om een nieuwe manier om patiënten te includeren in wetenschappelijke studies. Dit is één van de redenen waarom gestart is met het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC), een observationele cohortstudie waarin alle patiënten met een colorectaal carcinoom geïncludeerd gaan worden. Doelstelling van PLCRC is het faciliteren van zowel nationaal als internationaal onderzoek om de uitkomsten van patiënten met een colorectaal carcinoom verder te verbeteren.   Lees verder
 
 
Kwaliteitskaders van vier tumoren geactualiseerd op basis laatste richtlijnen
De tumorspecifieke kwaliteitskaders voor long-, prostaat-, mamma- en colorectaalcarcinoom zijn door IKNL geactualiseerd aan de hand van de laatste normen en richtlijnen. De kwaliteitskaders zijn een hulpmiddel voor zorgprofessionals en zorginstellingen om na te gaan of zij (nog) voldoen aan de geldende normen voor organisatie van de oncologische zorg. Ook kunnen de kwaliteitskaders helpen om de samenwerking tussen professionals binnen de organisatie te versterken en de samenhang in de hele keten te verbeteren. IKNL biedt hiervoor een webbased vragenlijst aan.   Lees verder
 
 
Circa derde kankerpatiënten heeft behoefte aan ondersteunende zorg
 
 
Circa een derde van alle patiënten met kanker wenst of overweegt een verwijzing naar psychosociale en/of paramedische zorg. Dat blijkt uit een studie van Jolien Admiraal (UMC Groningen) en collega’s onder 1.340 patiënten met verschillende vormen van kanker. Kennis van risicovariabelen kan volgens de onderzoekers bijdragen aan het tijdig identificeren van mensen met een grotere behoefte aan ondersteunende zorg. Het gaat hierbij met name om patiënten die meer distress en/of meer praktische en emotionele problemen ervaren, die jonger zijn en om patiënten die onder behandeling zijn of recent zijn gediagnosticeerd.   Lees verder
 
 
Casus erfelijke tumoren: jonge vrouw (33) met Lynch-syndroom
 
De interactieve casus gaat dit keer over erfelijke tumoren. Mevrouw Bratigem (fictieve naam) is een jonge vrouw van 33 jaar die samen met haar echtgenoot het spreekuur bezoekt op de Polikliniek Familiaire Tumoren. Ze bezocht haar huisarts vanwege rectaal bloedverlies. Na aanvullend onderzoek wordt bij mevrouw darmkanker in het colon ascendens vastgesteld. Buiten het carcinoom werden geen darmpoliepen aangetoond. Mevrouw kreeg een hemicolectomie rechts en krijgt een nabehandeling met chemotherapie wegens positieve lymfklieren. Ze heeft inmiddels twee kuren gehad. Hoe groot is de kans dat haar familieleden met deze erfelijke ziekte te maken krijgen?   Start de casus
 
 

Meer nieuws over oncologische zorg
  Informatie over trials 10.000 keer per maand geraadpleegd op kanker.nl
  Rol van IKNL bij Europees accreditatie- en aanwijzingsprogramma OECI
  Minder vermoeidheid na bewegen tijdens chemotherapie bij dikkedarmkanker
  IKNL op NVPO-congres met richtlijnen psychosociale oncologie
 
 
Agenda
 
Maandag 30 mei 2016
Regionaal symposium Pancreascarcinoom
Droom!, Elst
 
 
Tue Jun 21 23:59:00 CEST 2016
State of the art zorg voor patiënten met cutaan plaveiselcelcarcinoom hoofd-hals
Auditorium MCL, Leeuwarden
 
 
Donderdag 30 juni 2016
Bijeenkomst zorgpad Verdenking perihilair cholangiocarcinoom
Mediaplaza / Supernova, Utrecht
 
 
Vrijdag 9 september 2016 (startdatum)
Basiscursus oncologisch spectrum 2016
Planetarium Gaasperplas, Amsterdam
 
 
Vrijdag 30 september 2016
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
 
 
Donderdag 27 oktober 2016
Amsterdams Symposium Hematologie 2016
Planetarium VU, Amsterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook