logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
April 2019
 
 
Leren van de praktijk: zorgmodellen met passende bekostiging
Het project Verkenning Individueel Zorgplan (IZP) is officieel van start gegaan
‘Goede zorg’ volgens mensen met gevorderde kanker en hun naasten
Consultatie palliatieve zorg: ruim zesduizend hulpvragen in 2018
Inventarisatie knelpunten bij revisie richtlijn ‘Palliatieve sedatie’
Twintig organisaties gestart met zelfevaluatie palliatieve zorg
Wat vindt u van de Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase?
Aantal PaTz-groepen is gestegen naar 190
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
Leren van de praktijk: zorgmodellen met passende bekostiging
 
In het project TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve Zorgmodellen met passende bekoStiging) gaan zeven regionale initiatieven voor transmurale palliatieve zorg met elkaar aan de slag. Deze initiatieven hebben een manier gevonden om palliatieve zorg te verbeteren. Ondersteund door PZNL buigen ze zich over het realiseren van passende bekostiging, het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg en identificeren van de basiselementen waarmee deze kwaliteit geleverd kan worden. Bestaande initiatieven bestendigen en het ontstaan van nieuwe initiatieven stimuleren en faciliteren staan centraal in project TAPA$.   Lees verder
 
 
 
Het project Verkenning Individueel Zorgplan (IZP) is officieel van start gegaan
 
 
Het met voorrang realiseren van het werken met een individueel zorgplan is één van de aanbevelingen van het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. In het kwaliteitskader wordt het IZP gezien als een hulpmiddel dat past in de ontwikkeling van multidisciplinaire en persoonsgerichte zorg. Het plan draagt bij aan proactieve zorgplanning, coördinatie van de zorg en eigen regie door de patiënt. Het projectteam heeft recent een visie op proces, content en techniek opgeleverd, dat voorgelegd gaat worden aan zorgverleners en patiënten. Want een belangrijke voorwaarde is dat het rapport en uiteindelijk het individueel zorgplan gedragen wordt door betrokkenen.   Lees verder
 
 
 
‘Goede zorg’ volgens mensen met gevorderde kanker en hun naasten
 
 
Een onderzoeksteam van IKNL is begin 2018 gestart met het eQuiPe-project met als doel de ervaringen en behoeften van zowel patiënten als naasten in kaart te brengen om tot aanbevelingen te komen ter verbetering van de palliatieve zorg. Ter voorbereiding is eerst een kwalitatieve studie uitgevoerd, waarvan enkele resultaten in dit bericht worden gepresenteerd. Op basis van deze studie is een vervolgstudie gestart: een landelijke prospectieve observationele cohortstudie, waarbij patiënten en naasten worden gevolgd met vragenlijsten. Inmiddels loopt deze  studie in ruim 35 ziekenhuizen.   Lees verder
 
 
 
 
B-learning biedt ondersteuning bij trainen van generalisten

Er is een nieuw blended-learning-pakket (b-learning) beschikbaar voor specialisten in de palliatieve zorg, bijvoorbeeld voor leden van een palliatief team in het ziekenhuis. Met dit pakket kunnen zij kennis, vaardigheden en verdieping bieden aan generalisten die in aanraking komen met palliatieve zorg. Lees verder

 
 
Paarse krokodil? Meld het bij het Praktijkteam van VWS

Het Praktijkteam palliatieve zorg van VWS heeft een formule ontwikkeld om knelpunten in de palliatieve zorg op te lossen. Dit bleek uit een onderzoek naar de verbinding tussen VWS en de praktijk. Het praktijkteam draagt bij aan het vereenvoudigen, duiden of afschaffen van procedures. Lees verder
 
 
 
Consultatie palliatieve zorg: ruim zesduizend hulpvragen in 2018
 
 
In 2018 werden 6.079 hulpvragen gesteld aan de 35 consultatieteams palliatieve zorg die door IKNL ondersteund worden. In bijna drie op vier consulten betreft het een consultvraag voor patiënten met de diagnose kanker (73%), gevolgd door patiënten met hart- en vaatlijden (6%), COPD (3%) of dementie (2%) of CVA (2%). Er wordt laat in het ziektetraject consult gevraagd, bijna de helft van de patiënten heeft een levensverwachting van minder dan vier weken.   Lees verder
 
 
 
Inventarisatie knelpunten bij revisie richtlijn ‘Palliatieve sedatie’
 
Een multidisciplinaire richtlijncommissie is in februari 2019 gestart met de revisie van de KNMG richtlijn Palliatieve sedatie volgens de evidence based methodiek. Dit gebeurt op initiatief van de KNMG en het IKNL. De richtlijn is naar verwachting eind 2020 gereed en is dan te raadplegen op Pallialine.nl en via de app PalliArts. De richtlijn wordt dan tevens aangeboden bij de Richtlijnendatabase (FMS) en het Register (ZiN).   Lees verder
 
 
 
Twintig organisaties gestart met zelfevaluatie palliatieve zorg
 
 
De zelfevaluatie palliatieve zorg is bedoeld voor zorgorganisaties die samenwerken binnen een Netwerk Palliatieve Zorg en die de palliatieve zorg in de eigen organisatie willen verbeteren. De zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg en bevat vragen die een organisatie helpt een beeld te krijgen van de palliatieve zorg door middel van zelfreflectie. De zelfevaluatie zegt niets over de kwaliteit van de verleende palliatieve zorg.   Lees verder
 
 
 
Wat vindt u van de Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase?
 
 
In december jl berichten we dat hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase beschikbaar is. Met behulp van deze gids kunnen zorgorganisaties en EPD / ECD bouwers het Zorgpad Stervensfase inbouwen in het digitaal patiënten / cliënten dossier. Hierdoor sluit het werken met het Zorgpad Stervensfase aan bij de ontwikkeling van digitale dossiervoering, maar is het ook mogelijk om gegevens te gebruiken voor evaluatie van de zorg. Zie hiervoor hoofdstuk 5 van de Hulpgids (over de informatiestandaard), en bijlage 2 waarin een aantal voorbeeld indicatoren zijn beschreven.   Lees verder
 
 
 
 
Pasemeco toolbox: eerste kennisclip basis palliatieve zorg

Het Pasemeco-project is volledig gericht op de integratie van palliatieve zorg in de basiscurricula van alle geneeskundeopleidingen in Nederland. Op de website staat een kennisclip om studenten geneeskunde voor te bereiden op het verlenen van palliatieve zorg als onderdeel van reguliere medische zorg. De clip is de eerste in een reeks binnen deze toolbox.

 
 
Animatiefilmpjes over kanker in palliatieve en laatste levensfase

De NFK heeft een animatiefilmpje gemaakt voor palliatieve patiënten met kanker, waarin zij worden aangemoedigd hun vragen en zorgbehoeften te bespreken met zorgverleners. Het filmpje is voortgekomen uit Doneer Je Ervaring. Meer informatie: www.nfk.nl/laatstelevensfase. De VPTZ heeft ook een animatiefilmpje gemaakt over zorg in de laatste levensfase

 
 
 
Aantal PaTz-groepen is gestegen naar 190
 
 
Het aantal PaTz-groepen groeit nog steeds gestaag; van honderd eind 2016 naar ruim 190 groepen vandaag de dag. Ook het aansluiten van groepen op de PaTz Portal loopt voorspoedig. De portal is ontwikkeld door het netwerk Rotterdam en wordt daar door 22 PaTz-groepen gebruikt. Na een pilot is de PaTz portal sinds 2017 landelijk opengesteld. Op dit moment zijn in totaal 110 groepen op de  PaTz Portal aangesloten. Alle startende groepen geven aan dat zij ook met de portal willen gaan werken.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Donderdag 16 mei 2019
Propallia Werkconferentie; Ont-moeten 16 mei 2019
LUMC, Leiden
 
 
Dinsdag 10 september 2019
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg (najaar 1)
IKNL, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook