logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
December 2016
 
 
Samenwerking Agora, Fibula en IKNL krijgt verder vorm
Tijdig signaleren in palliatieve fase waardevol bij mensen met dementie
Consortia palliatieve zorg: twintig projectvoorstellen gehonoreerd
Zeven jaar ervaring met PaTz: ‘Beter anticiperen op zorg patiënt in de eerstelijn’.
Consulent Carel Veldhoven: ‘Goede, palliatieve zorg kan best lastig zijn’
Herziene richtlijnen: dyspneu, pijn bij kanker & principes palliatieve zorg
Snelle toename van aantal teams palliatieve zorg in ziekenhuizen
Beoordelen ‘draaglijke pijn’ met scorelijst door patiënten is haalbaar
Trialbureau IKNL ook beschikbaar voor studies palliatieve, oncologische zorg
Grote variatie in verslaglegging chemotherapie in palliatieve fase
 
 
 
 
Samenwerking Agora, Fibula en IKNL krijgt verder vorm
 
De samenwerking tussen Agora, Fibula en IKNL, die eerder is aangekondigd, krijgt verder vorm. De inhoudelijke ambitie van de drie organisaties en de benodigde activiteiten om die ambitie waar te kunnen maken, zijn verkend. Ook is onderzocht welke samenwerkingsvorm het meest passend is. Het ministerie van VWS is bereid om invulling te geven aan de noodzakelijke randvoorwaarden.   Lees verder
 
 
 
Tijdig signaleren in palliatieve fase waardevol bij mensen met dementie
 
 
Om professionals te ondersteunen bij het tijdig signaleren van zorgproblemen in de palliatieve fase bij zorgvragers met dementie, heeft IKNL de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’ uitgebreid. In de praktijk blijkt signaleren en rapporteren een uitdaging op zich aangezien (potentiële) zorgproblemen soms lastig te herkennen en te omschrijven zijn. Dit geldt zeker bij zorgvragers met dementie die zelf vaak niet meer goed kunnen aangeven hoe zij zich voelen en welke problemen de meeste last veroorzaken.   Lees verder
 
 
 
Consortia palliatieve zorg: twintig projectvoorstellen gehonoreerd
 
De Consortia palliatieve zorg  komen op stoom: in de tweede ronde van het programma Palliantie zijn er 42 projectvoorstellen ingediend, waarvan er twintig zijn gehonoreerd. Eind dit jaar worden de prioriteiten voor de komende twee jaar vastgesteld op basis van de projectresultaten uit de eerste twee rondes en een uitgebreide bevraging van het werkveld op drie locaties in het land. Alle consortia hebben de ambitie om ook na 2020, wanneer het Nationaal Programma Palliatieve Zorg afloopt, de bovenregionale samenwerking te behouden. In dit bericht een overzicht met recente ontwikkelingen en specifiek aandacht voor drie consortia: Ligare, Propallia en Zuidwest-Nederland.   Lees verder
 
 
 
Zeven jaar ervaring met PaTz: ‘Beter anticiperen op zorg patiënt in de eerstelijn’.
 
 
Vrijdag 7 oktober 2016 is de 100ste PaTz-groep in Nederland opgericht: PaTz Seghwaert in Zoetermeer! Palliatieve Thuiszorg (PaTz) is een initiatief van de gelijknamige stichting en heeft als doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. IKNL sprak met huisarts Harriët Eekhof en wijkverpleegkundige Anja Overbeek in Diemen. In deze plaats werd in 2012 de eerste PaTz-groep opgericht. ‘We zijn als zorgverleners nu veel meer bewust wat iedereen kan bijdragen.’ Een terugblik op zeven jaar ervaring met PaTz.   Lees verder
 
 
 
Consulent Carel Veldhoven: ‘Goede, palliatieve zorg kan best lastig zijn’
 
Carel Veldhoven is huisarts in Berg en Dal en volgde in 2001/2002 de kaderopleiding Palliatieve Zorg. Kort daarna kreeg hij diverse malen het verzoek om consulent te worden. ‘Dat heb ik toen niet gedaan, omdat ik eerst meer praktijkervaring op wilde doen.’ Inmiddels is hij alweer tien jaar actief als consulent bij IKNL en sinds 2010 ook werkzaam als consulent in het palliatief consultatieteam van Radboudumc. Daarnaast is hij voorzitter van de Huisartsen Advies Groep Palliatieve Zorg (PalHAG) van het Nederlands Huisartsen Genootschap. ‘De praktijk van de palliatieve zorg vraagt om scenariodenken en proactief handelen. Dat moet in ons systeem landen.’ Een interview.   Lees verder
 
 
 
Herziene richtlijnen: dyspneu, pijn bij kanker & principes palliatieve zorg
 
 
Op initiatief van PAZORI zijn twee richtlijnen voor de palliatieve zorg gereviseerd, zes richtlijnen in ontwikkeling en een aantal in voorbereiding. In het platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) zijn ruim twintig wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen vertegenwoordigd. Samen met IKNL signaleert het platform knelpunten, prioriteert richtlijnonderwerpen en wordt de richtlijnmethodiek verbeterd. Daarnaast adviseert het platform over de prioritering en revisie van richtlijnen en vormt hiermee de brug naar de praktijk. Ook vergroot PAZORI de betrokkenheid en inzet van zorgprofessionals bij richtlijnontwikkeling.   Lees verder
 
 
 
Snelle toename van aantal teams palliatieve zorg in ziekenhuizen
 
Het aantal ziekenhuizen in Nederland met een team palliatieve zorg is de afgelopen jaren in hoog tempo toegenomen. Tussen deze teams zijn wel aanzienlijke verschillen als het gaat om het inschakelen van diverse disciplines, procedures en het aantal consulten. Dat blijkt uit een studie van Arianne Brinkman-Stoppelberg (Erasmus MC) en collega’s van IKNL onder professionals in 74 ziekenhuizen. De onderzoekers stellen daarentegen ook vast dat de betrokkenheid van deze teams bij de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten relatief beperkt is. Ze doen daarom enkele aanbevelingen, waaronder het ontwikkelen van een kwaliteitskader om (transmurale) palliatieve consultatie te stimuleren.   Lees verder
 
 
 
Beoordelen ‘draaglijke pijn’ met scorelijst door patiënten is haalbaar
 
 
Het beoordelen van ‘draaglijke pijnintensiteit’ met behulp van een scorelijst die patiënten met kanker zelf invullen in de polikliniek, is haalbaar. Dat blijkt uit een gerandomiseerde studie van Wendy Oldenmenger (Erasmus MC) en Carin van der Rijt (IKNL), waarin de pijnbeleving van patiënten met reguliere zorg versus een interventiegroep met aanvullende voorlichting over pijn met elkaar zijn vergeleken. Patiënten die deelnamen aan de interventiegroep werden wel kritischer en accepteerden minder pijn. Volgens de onderzoekers is er meer onderzoek nodig naar de factoren die de pijnbeleving beïnvloeden, voordat dit model ingezet kan worden in de klinische praktijk.   Lees verder
 
 
 
 
Pijn & medicatie in palliatieve fase
Test uw kennis over pijn en medicatie in de palliatieve fase met deze interactieve casus. Aanleiding om pijnbestrijding in deze casus alleen medicamenteus vorm te geven is de nieuwe richtlijn pijn bij kanker van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), waarvan de conversietabel een plek heeft gekregen in de richtlijn pijn in de palliatieve fase op www.pallialine.nl. Hoe groot denkt u dat het percentage vragen over pijn was in 2015?
 
 
Start casus
 
 
Symposium voor Verzorgenden
Dinsdag 31 januari 2017 wordt het vijfde Landelijke symposium Palliatieve Zorg voor Verzorgenden gehouden. Tijdens deze dag in congrescentrum de Werelt in Lunteren staat staat 'Verbinden moet' centraal. In diverse werkvormen, van serieus tot luchtig, is er aandacht voor het verbeteren van de zorg aan kwetsbare patiënten en hun naasten. De organisatie is in handen van beroepsvereniging Palliactief.
 
 
Lees verder
 
 
 
Trialbureau IKNL ook beschikbaar voor studies palliatieve, oncologische zorg
 
 
Het trialbureau van IKNL biedt niet alleen ondersteuning aan bij oncologische trials, maar is ook beschikbaar voor het ondersteunen van medisch specialisten en onderzoekers die klinische studies willen opzetten en uitvoeren binnen de palliatieve, oncologische zorg. Alle IKNL-datamanagers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers (NVvOD) en hebben de expertise in huis om hierbij te assisteren. Zo kan het trialbureau de volledige of een deel van de organisatie van een studie verzorgen. Ook begeleiding van een subsidieaanvraag bij bijvoorbeeld KWF Kankerbestrijding of een andere subsidieverstrekker behoort tot de mogelijkheden.   Lees verder
 
 
 
Grote variatie in verslaglegging chemotherapie in palliatieve fase
 
Er bestaat grote variatie in de documentatie van overwegingen van artsen om chemotherapie aan te bieden aan patiënten in de palliatieve of laatste levensfase. Die conclusie trekken Hilde Buiting (IKNL, AVL) en collega’s van het IKNL, Antoni van Leeuwenhoek, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en Reinier de Graaf op basis van een studie waarin de medische dossiers van 147 patiënten met long- en alvleesklierkanker is onderzocht. Volgens de onderzoekers geven medische dossiers inzicht in de besluitvorming rondom systemische behandeling in de palliatieve en laatste levensfase, maar is aanvullend onderzoek nodig om na te gaan op welke wijze deze dossiers kunnen bijdragen aan het evalueren van de kwaliteit van het besluitvormingsproces.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Donderdag 8 december 2016
Bijeenkomst Zorgpad Stervensfase
Van der Volk Blijdorp, Rotterdam
 
 
Maandag 12 december 2016
Zorg in de laatste levensfase voor mensen met een verstandelijke beperking
Akoesticum, Ede.
 
 
Woensdag 14 december 2016
Landelijke consulentendag palliatieve zorg
De Werelt, Lunteren
 
 
Donderdag 15 en vrijdag 16 december 2016
6e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
De Werelt, Lunteren
 
 
Dinsdag 31 januari 2017
5e Landelijk Symposium Palliatieve Zorg voor Verzorgenden
De Werelt, Lunteren
 
 
Maandag 13 februari 2017
3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (voorjaar 2017)
IKNL, Utrecht
 
 
Dinsdag 14 februari 2017
3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (voorjaar 2017 - extra ingelast)
IKNL, Leiden
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook