logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
december 2018
 
 
Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase beschikbaar
‘Werken met digitaal Zorgpad Stervensfase resulteert in betere zorg’
Herziening Handreiking financiering 2019
Bekostiging transmurale palliatieve zorg
PZNL presenteert zich op Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Logo en huisstijl PZNL gereed
Herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase is gereed
Patiëntenversie richtlijn Zingeving en spiritualiteit in pz-fase beschikbaar
Herziene richtlijn Ileus gereed met beslisboom en patiëntensamenvatting
Input gevraagd voor project Verkenning digitaal individueel zorgplan
Update PalliArts: het palliatief formularium is toegevoegd
IKNL Vandaag: de gezondheidszorg van morgen
Nieuws van ZonMw, Fibula en NFK
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase beschikbaar
 
 

De Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase is vanaf heden gratis beschikbaar in de IKNL-shop. In deze gids wordt stapsgewijs beschreven wat er moet worden gerealiseerd, wie bij de implementatie betrokken moeten zijn, wat de rol van iedere deelnemer aan het implementatietraject is. Ook biedt het handige tips voor het implementatietraject. De gids is bedoeld voor zorgprofessionals en zorgorganisaties die in de palliatieve zorg samenwerken en de wens hebben om het Zorgpad Stervensfase te digitaliseren in hun elektronisch cliënten/patiënten dossier (ECD/EPD). 

  Lees verder
 
 
 
‘Werken met digitaal Zorgpad Stervensfase resulteert in betere zorg’
 

Bij zorgorganisatie Icare wordt al steeds meer gewerkt met een digitaal Zorgpad Stervensfase, als onderdeel van een pilot. Albi Popken is verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij Icare. In dit interview vertelt zij over de voordelen van het digitaal werken met het Zorgpad Stervensfase en hoe de invoering van de pilot bij Icare verloopt.

  Lees verder
 
 
 
Herziening Handreiking financiering 2019
 
 

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is afgelopen november herzien aan de hand van de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving. De doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van 2018 zijn:

  Lees verder
 
 
 
Bekostiging transmurale palliatieve zorg
 

In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt, gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken. De NZa organiseerde in het voorjaar van 2018 Rondetafelgesprekken met voorlopers in de palliatieve zorg. Op basis van de input uit deze bijeenkomsten beschrijft de NZa in het rapport drie mogelijke toekomstige bekostigingsroutes voor palliatieve zorg:

  Lees verder
 
 
 
PZNL presenteert zich op Nationaal Congres Palliatieve Zorg
 

Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg afgelopen november, trad de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) voor het eerst naar buiten met een logo, huisstijl en positionering (in ontwikkeling). Op de openingsavond van het congres hield Esmé Wiegman, één van de twee bestuurders van PZNL, een introductiespeech. Zij sprak daarin over het belang van samenwerking: ‘We hebben elkaar keihard nodig als we de kwaliteit van zorg voor de patiënt willen verbeteren. PZNL biedt een werkplaats om sámen te werken aan betere palliatieve zorg.

  Lees verder
 
 
 
Logo en huisstijl PZNL gereed
 
 

Het logo en de huisstijl van PZNL werden voor het eerst gepresenteerd tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg, afgelopen november. Deze zijn door het bureau Made in May ontwikkeld. Het resultaat is een huisstijl met herkenbare vormen en een helder logo, waarin de letters ‘PZNL’ aan de onder- en bovenkant open zijn. Dit beeldt openheid, ontvankelijkheid en bescheidenheid uit.

  Lees verder
 
 
 
Herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase is gereed
 
 

De herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase is gereed. De richtlijn geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover aan te gaan. Ten opzichte van de vorige richtlijn is deze herziene versie praktischer in gebruik , onder meer door de heldere opmaak en de concrete handvatten. Ook is de richtlijn waar mogelijk evidence based. Spiritualiteit speelt een belangrijke rol in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid, hoe zij innerlijke rust ervaren en inzichten verwerven over wat van waarde is in hun leven.

  Lees verder
 
 
 
Patiëntenversie richtlijn Zingeving en spiritualiteit in pz-fase beschikbaar
 

Van de nieuwe richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase is sinds kort een patiëntenversie beschikbaar op kanker.nl. Deze versie is tot stand gekomen nadat de herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase afgelopen oktober is gepubliceerd.

  Lees verder
 
 
 
Herziene richtlijn Ileus gereed met beslisboom en patiëntensamenvatting
 
 

De herziene richtlijn Ileus is gereed. Anders dan in de voorgaande richtlijn uit 2010 is deze versie waar mogelijk evidence based. Nieuw is de beslisboom die op basis van deze richtlijn is gemaakt en de patiëntensamenvatting die op kanker.nl is te vinden. De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten (ouder dan 17 jaar) met kanker in de palliatieve fase die een ileus hebben. De reden waarom de richtlijn is beperkt tot patiënten met kanker is dat een ileus in de palliatieve fase vrijwel nooit bij andere (levensbedreigende) aandoeningen optreedt.

  Lees verder
 
 
 
 
Oproep: meedenken over Palliaweb

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een digitaal platform waar zorgverleners, hun ondersteuners en vrijwilligers in de palliatieve zorg betrouwbare en actuele informatie kunnen vinden en uitwisselen. De website, www.palliaweb.nl, wordt in opdracht van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) ontwikkeld en zal naar verwachting medio 2019 beschikbaar zijn. 

 
 
Lees verder
 
 
Zelfevaluatie pz beschikbaar

In samenwerking met enkele netwerken palliatieve zorg hebben IKNL en Stichting Fibula (samenwerkend de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland) de zelfevaluatie palliatieve zorg ontwikkeld.
Deze zelfevaluatie helpt zorgorganisaties om het aanbod en de organisatie van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken en gericht te kunnen werken aan verbetering.

 
 
Lees verder
 
 
 
Input gevraagd voor project Verkenning digitaal individueel zorgplan
 
 

Het project Verkenning digitaal individueel zorgplan gaat van start en we hebben uw input nodig. We zijn op zoek naar goede voorbeelden van (werken met) individuele zorgplannen en initiatieven op gebied van digitalisering van zorgplannen, met name waar samengewerkt wordt buiten de muren van de eigen organisatie. Het met voorrang realiseren van het werken met een individueel zorgplan (IZP) is één van de aanbevelingen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

  Lees verder
 
 
 
Update PalliArts: het palliatief formularium is toegevoegd
 
 

PalliArts, de app die zorgverleners overzichtelijke en actuele regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg biedt, is uitgebreid met het palliatief formularium. Dit formularium is een praktische leidraad voor een snelle oriëntatie op de medicamenteuze therapie. Het gaat in op behandeling van veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase en het is vooral bedoeld voor huisartsen, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en specialisten met interesse in de palliatieve zorg.

  Lees verder
 
 
 
IKNL Vandaag: de gezondheidszorg van morgen
 
 

De ontwikkelingen in de bestrijding van kanker gaan razendsnel, waarbij data een steeds belangrijkere rol gaan spelen. We staan wat dat betreft aan het begin van een nieuw tijdperk in de zorg: het tijdperk van big data. De vraag daarbij is niet of we genoeg data hebben: de echte vraag is hoe we deze data zo slim mogelijk inzetten. Van big data naar smart data dus. Daarover vertelt Sander Timmer van Microsoft in de IKNL Vandaag.

  Lees verder
 
 
 
Nieuws van ZonMw, Fibula en NFK

Nieuws van ZonMw

Nieuws van NFK

Nieuws van Fibula

  • Lees het laatste nieuws van Fibula in de Nieuwsflts.
 
 
 
Agenda
 
Donderdag 31 januari 2019
Symposium Palliatieve Zorg Septet
Opstandingskerk, Utrecht
 
 
Woensdag 6 februari 2019
6e landelijk symposium palliatieve zorg voor verzorgenden
Congrescentrum De Werelt, Lunteren
 
 
Dinsdag 12 februari 2019
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg
IKNL, Utrecht
 
 
Woensdag 13-16 maart 2019
7e ACP-I congres
De Doelen, Rotterdam
 
 
Vrijdag 15 maart 2019
NVPO-congres
Hogeschool Domstad, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook