11 september 2020: Lancering Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Patiëntorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers hebben tijdens het Congres Kanker & Leven op 11 september 2020 het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd. Veel mensen kampen met de (late) gevolgen van kanker. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over leven. Over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Daarom dit Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Tijd voor gezamenlijke actie, want alleen samen lukt het om het overleven met en na kanker te verbeteren. Het Nationaal Actieplan geeft aan welke maatschappelijke visie, strategie en stappen noodzakelijk zijn om de zorg voor mensen die leven met en na kanker op lichamelijk, psychische en sociaal/maatschappelijk gebied te verbeteren. Met dit actieplan wil de Taskforce de basis leggen voor toekomstbestendige organisatie, met de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment door de juiste persoon.

Nazorg vanaf diagnose

Nazorg moet daarbij starten bij diagnose, aldus de partners van het Actieplan. Bij de gezamenlijke behandelkeuze moet er meer aandacht zijn voor de mogelijke [late] gevolgen van de ziekte en behandeling op langere termijn. Het uitgangspunt is om nadelige gevolgen van behandelingen te voorkomen waar mogelijk en zorg te bieden waar nodig. Ook moet er vanaf diagnose aandacht zijn voor werk en de rol die werk speelt in het leven. Om passende zorg aan mensen die leven met of na kanker te bieden is de huidige organisatie van zorg en financiering alleen ontoereikend. Betere organisatie en afstemming van zorg rondom de patiënt is nodig, zonder muren of leemtes tussen de verschillende zorgverleners waar de patiënt mee te maken heeft. Zodat de mensen tijdens en na de diagnose niet tegen organisatiegrenzen aanbotsen of in een gat vallen. Zo zijn er meer goede voorbeelden nodig zoals de LATER- en BETER-poli’s die zorg voor alle gevolgen van kanker geven. Deze poli’s zijn tot nu toe echter alleen beschikbaar voor een kleine groep patiënten.

Nazorg bereikt patiënt niet altijd

Er zijn financiële drempels die het goed inrichten van optimale zorg rond de (late) gevolgen van kanker en de toegankelijkheid belemmeren. Zo krijgt het ruime merendeel van de mensen met kanker de kosten voor fysiotherapie niet vergoed vanuit het basispakket. Terwijl we weten dat bewegen onder begeleiding de overlevingskansen vergroot, na de diagnose borst, dikkedarm en prostaatkanker en vermoeidheid, somberheid en angst tegengaat en bijdraagt aan een betere fysieke gesteldheid en kwaliteit van leven. Ook vanuit een aanvullende verzekering wordt fysiotherapie vaak maar beperkt vergoed. Velen zien er daarom van af. Dit is onwenselijk en past niet bij de ambities zoals geuit in het “preventie akkoord” om lifestyle ter voorkoming van ziekte en verbetering van kwaliteit van leven te ondersteunen. Dit kost de samenleving veel geld, omdat hierdoor een snellere terugkeer in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld werk, en een kwalitatief beter leven wordt belemmerd.

Uitwisselen van kennis en informatie

Kennis over de gevolgen van de behandeling en het voorkómen hiervan moet beter worden gedeeld, aldus onderzoekers die meewerkten aan het plan. Belangrijk daarbij is dat gegevens digitaal gemakkelijk beschikbaar zijn voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners, zodat afstemming van zorg eenvoudiger is. Voor iédere patiënt moet er daarnaast één vast aanspreekpunt zijn die vragen kan beantwoorden en adequaat kan doorverwijzen.

Samen aan de slag

Het Nationaal Actieplan is op 11 september 2020 gelanceerd op het online Congres Kanker & Leven. De koepels van ziekenhuizen, zorgverleners en patiëntenorganisaties onderschrijven de inhoud ervan en ondersteunen het initiatief van harte. Alleen samen lukt het om het overleven van mensen met en na kanker te verbeteren.

Download

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is gebaseerd op de rapporten Kennisagenda Kanker & Leven en Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker

Video lancering Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Verslag congres Kanker & Leven

Lees ook het persbericht

categorie: Survivorship
Gerelateerd

i-WORC studie: online cognitieve revalidatie voor werkende kankerpatiënten

i-WORC studie: online cognitieve revalidatie voor werkende kankerpatiënten

Van de kankerpatiënten die worden gediagnosticeerd in de werkende leeftijd (40-50%) keert 89% binnen 24 maanden terug naar werk. Een van de voornaamste problemen die patiënten rapporteren op het werk zijn cognitieve klachten. Vanuit individueel, sociaal en economisch perspectief is het belangrijk om werkende kankerpatiënten met deze klachten te ondersteunen om de impact hiervan te verminderen. In de i-WORC-trial onderzoeken Kete Klaver (AVL) en collega’s of een online cognitief revalidatieprogramma hierbij kan helpen.

lees verder

Psychosociale gevolgen van kanker weinig teruggevonden in EPD

ouder paar wandelt in bos

Kanker heeft grote impact, niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch en sociaal. Circa 30% van de mensen die leeft met of na kanker heeft behoefte aan professionele ondersteuning voor de gevolgen van kanker. Maar deze ondersteunende zorg bereikt hen helaas nog niet altijd optimaal. Voor goede afstemming van psychosociale zorg, het uitvragen van behoefte en eventuele verwijzing, is het nodig dat hierover informatie gestandaardiseerd wordt vastgelegd in het medisch dossier.

lees verder