Peritonitis carcinomatosa bij laparoscopische versus open chirurgie

Patiënten met dikkedarmkanker die laparoscopische resectie ondergaan, worden minder vaak gediagnosticeerd met peritonitis carcinomatosa in vergelijking met patiënten die open chirurgie krijgen. Gelet op het feit dat er momenteel doeltreffende behandeling beschikbaar is voor geselecteerde patiënten met peritonitis carcinomatosa, is grondige inspectie van het buikvlies van groot belang om deze patiënten een grotere kans op een langere overleving en zelfs genezing te bieden. Dat schrijven I. Thomassen en collega's in European Journal of Surgical Oncology.

Tijdens resectie van een colorectale tumor dient een nauwkeurige inspectie van de buik uitgevoerd te worden om metastasen op te sporen. Het doel van deze studie was om een vergelijking te maken tussen de verhouding van patiënten met peritonitis carcinomatosa tijdens laparoscopische resectie en open resectie. 

Alle patiënten die tussen 2008 en 2012 resectie van een colorectale tumor ondergingen in de voormalige IKZ-regio werden geïncludeerd in de studie. Bij patiënten bij wie peritonitis carcinomatosa was vastgesteld, werd nagegaan welke chirurgische technieken waren toegepast. Ook werd een multivariate logistische regressie analyse uitgevoerd.

Resultaten
In totaal werd bij 6.687 patiënten een colorectale tumor verwijderd, van wie 1.631 patiënten (24 procent) laparoscopische resectie kregen en 4.665 patiënten (70 procent) open chirurgie. Omzetting naar open chirurgie vond plaats bij 391 patiënten (19 procent van laparoscopisch behandelde patiënten). Peritonitis carcinomatosa werd gediagnosticeerd bij 1,4 procent van de patiënten die laparoscopische resectie kregen en 5,0 procent van de patiënten die open chirurgie ondergingen.

Patiënten bij wie de laparoscopische resectie werd omgezet naar open chirurgie bedroeg het aandeel peritoneale carcinomatosis 3,3 procent (p < 0,001). Na correctie voor patiënt- en tumoreigenschappen (bijvoorbeeld T en N stadium) bleek dat patiënten die laparoscopische resectie ondergingen een lagere kans hadden om te worden gediagnosticeerd met peritonitis carcinomatosa tijdens de operatie dan patiënten die open chirurgie kregen (odds ratio = 0,42; p < 0,001).

Laparoscopische versus open resectie 
Irene Thomassen en collega's concluderen dat patiënten die een operatie ondergaan voor het verwijderen van een colorectale tumor minder vaak gediagnosticeerd worden met peritonitis carcinomatosa indien laparoscopische resectie wordt toegepast in vergeleken met open chirurgie. Aangezien er momenteel een doeltreffende behandeling beschikbaar is voor geselecteerde patiënten met peritonitis carcinomatosa, is een grondige inspectie van het buikvlies tijdens de operatie van groot belang om deze patiënten een kans op overleving op lange termijn te bieden en zelfs genezing.

Gerelateerd

Studie naar relevantie histologische subtypen op prognose appendixcarcinoom

Pathologisch onderzoek

Bij patiënten met een locoregionaal of niet naar het buikvlies gemetastaseerd appendixadenocarcinoom heeft het histologisch subtype van de tumor géén invloed op de prognose. Echter, bij patiënten met peritoneale metastasen is het mucineus subtype wél een gunstige prognostische factor ten opzichte van patiënten met het een niet-mucineus adenocarcinoom. Dat blijkt uit onderzoek van Laura Legué (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven & IKNL) en collega’s. Deze uitkomsten bevestigen dat mucineuze en niet-mucineuze adenocarcinomen in de appendix verschillend zijn als het gaat om prognose en behandelmogelijkheden.

lees verder

Effect chirurgie op ouderen met dikkedarmkanker en een functionele afhankelijkheid

Een operatie heeft, mits ingebed in een onco-geriatrisch zorgpad, een positief effect op de kwaliteit van leven van oudere patiënten met dikkedarmkanker met een functionele afhankelijkheid. Matig functionele afhankelijkheid mag volgens Daniël Souwer (HagaZiekenhuis) en collega’s géén generieke reden zijn om een operatie bij ouderen achterwege te laten. Een belangrijke bevinding die artsen dienen te betrekken bij gedeelde besluitvorming. Aanvullend onderzoek kan uitwijzen of onco-geriatrische zorg op zichzelf de negatieve impact van chirurgie beperkt of dat deze zelfs bijdraagt aan verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van oudere patiënten met dikkedarmkanker.

lees verder