Psychosociale zorg onlosmakelijk onderdeel oncologisch behandeltraject

Psychosociale zorg dient een onlosmakelijk onderdeel te zijn van het behandeltraject van patiënten met kanker. Die conclusie trekt minister Schippers naar aanleiding van het rapport ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’ dat 27 oktober 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens het rapport is er consensus over hoe de psychosociale zorg er uit dient te zien, maar ook dat het in de dagelijkse praktijk nog niet altijd zo werkt. Het rapport is daarom geen eindpunt, maar een startpunt, aldus de minister. IKNL onderschrijft de noodzaak tot verdere actie en draagt hier aan bij met ondermeer het opnemen van de Lastmeter in de richtlijn 'Detecteren behoeften psychosociale zorg' en de Verwijsgids Kanker.

Eén van de bevindingen uit het rapport is dat er onvoldoende sprake is van systematische, vroegtijdige signalering van psychosociale problemen. Dat is niet zo vreemd, want artsen zij op de eerste plaats bezig met de oncologische behandeling.

Lastmeter aanbevolen in richtlijn
Artsen zijn minder deskundig in de psychische kant van de ziekte (bron NRC 29-10-2015). Hier valt nog veel aan te verbeteren. IKNL pleit er dan ook voor om de Lastmeter in te zetten als volwaardig onderdeel binnen alle behandeltrajecten. Met het op tijd signaleren van psychosociale problemen kan erger worden voorkomen. In de gereviseerde richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ die binnenkort beschikbaar komt,  is daarom onder meer de Lastmeter opgenomen als ‘aanbevolen’ signaleringsinstrument. Het is de bedoeling dat na de autorisatie in de tweede helft 2016 de landelijke implementatie van deze richtlijn van start kan gaan.  

Verwijsgids Kanker
Patiënten weten vaak de weg niet te vinden naar goede psychosociale zorg, aldus luidt de tweede belangrijke conclusie in het rapport. Zelfs voor zorgverleners is het niet altijd duidelijk welke verwijsmogelijkheden er zijn binnen en buiten het ziekenhuis. In het rapport wordt aangegeven dat het ontbreekt aan een landelijk overzicht voor zorgverleners die gespecialiseerd zijn in somatische aandoeningen. Om het overzicht te verbeteren legt werkt IKNL aan de realisering van de Verwijsgids Kanker.

De gids is bedoeld om mensen met kanker, hun naasten en verwijzers te helpen bij het vinden van deskundige en betrouwbare professionals die ondersteuning kunnen bieden tijdens de behandeling en voor  begeleiding vanaf het moment van diagnose. Het gaat daarbij om zorgmogelijkheden op zowel landelijk als regionaal niveau, zoals fysiotherapie, psychosociale zorg, huidtherapeuten, etc.

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze zorgverlening te bewaken, werkt IKNL samen met alle betrokken beroepsverenigingen. Samen bepalen zij de kwaliteitscriteria waar zorgverleners aan moeten voldoen om straks opgenomen te kunnen worden in de Verwijsgids Kanker. Deze verwijsgids zal begin 2016 beschikbaar zijn voor patiënten, naasten en verwijzers en ontsloten worden via verschillende platforms.

Meer informatie
 
Rapport Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen

Artikel NRC ‘Arts ziet psychisch leed kankerpatiënt vaak niet

IKNL-informatie over psychosociale zorg Lastmeter en richtlijn Detecteren psychosociale behoeften

categorie: Psychosociale zorg
Gerelateerd

Paradigmaverschuiving: van medisch-technische zorg naar mensgerichte zorg

Er is een paradigmaverschuiving nodig van medisch, technische oncologische zorg naar mensgerichte zorg. Aanvullende zorg is dan niet langer ‘aanvullend’, maar een vanzelfsprekend onderdeel van de oncologische zorg. Dat was een van de belangrijkste boodschappen van de werkconferentie die maandag 10 oktober plaatsvond bij IKNL in Utrecht over het optimaliseren van aanvullende, oncologische zorg. IKNL presenteerde verschillende innovaties gericht op het verminderen van de fysieke, psychische en sociale gevolgen van (de behandeling van) kanker. Doel was om samen met zorgprofessionals en andere betrokkenen na te denken over het implementeren en beschikbaar stellen van deze zorginnovaties aan patiënten met kanker in de nabije toekomst.

lees verder

Verwijsgids Kanker: landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) lanceert de Verwijsgids Kanker, de eerste landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen. De postcodefilter maakt het mogelijk om zorg zo dicht mogelijk bij huis te selecteren. De patiëntenorganisaties zijn blij met het initiatief: ‘De Verwijsgids levert betrouwbare informatie, biedt keuzemogelijkheden aan zorgverleners en draagt zo bij aan zelfmanagement’, aldus de Prostaatkankerstichting.

lees verder