IKNL op NVPO-congres met richtlijnen psychosociale oncologie

Vrijdag 18 maart 2016 vond in Utrecht het 22e congres plaats van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Het thema was dit keer ‘Richtlijnen in de psychosociale oncologie: van papier naar patiënt’. IKNL presenteerde tijdens dit drukbezochte symposium herziene versies van de richtlijnen ‘Oncologische revalidatie’ en ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’. Er vond een levendige discussie plaats over de toepassing van deze richtlijnen in de praktijk. De deelnemers waren het er over eens dat systematische aandacht voor psychosociale problemen tot de reguliere, oncologische zorg behoort.  

Miranda Velthuis (adviseur oncologische zorg) opende het congres met een overzicht van beschikbare richtlijnen in de psychosociale oncologie: Herstel na Kanker, Detecteren behoefte psychosociale zorg, Oncologische revalidatie en de nieuwe richtlijn Aanpassingsstoornis. Bij de drie eerstgenoemde richtlijnen is IKNL betrokken bij de ontwikkeling en implementatie. Aansluitend volgde een korte uiteenzetting met de belangrijkste punten in deze richtlijnen door Josette Hoekstra Weebers (Detecteren behoefte psychosociale zorg), Jan Paul van den Berg (Oncologische revalidatie) en Tineke Vos (Aanpassingsstoornis). Ook werd vanuit het perspectief van patiënten, verpleegkundigen, psychologen en fysiotherapeuten stilgestaan bij de toepassing van de richtlijnen in de praktijk.  

Menselijkheid in contact belangrijk
Ervaringsdeskundige Oebele Hoekstra benadrukte  het belang van richtlijnen, maar plaatste ook een belangrijke kanttekening: “Menselijkheid in het contact tussen patiënt en professional is veel belangrijker in de interactie dan het invullen van vragenlijsten. Richtlijnen mogen dus geen belemmering vormen voor een goed gesprek tussen patiënt en zorgverlener.” Verpleegkundig specialist Ankie Krol gaf heel goed weer hoe lastig het is om in de praktijk met richtlijnen te werken. “In de praktijk werken met een richtlijn is als het ongeoefend doen van een spagaat.” 

Dagvoorzitter Sonja Kersten (directeur V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, voormalig directeur oncologische zorg IKNL) sloot de ochtend af met een debat. De sprekers en bezoekers werden uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren aan de hand van stellingen en stemkastjes. De deelnemers waren het er over eens dat systematische aandacht voor psychosociale problematiek tot de reguliere oncologische zorg behoort en dat extra financiering hiervoor niet nodig is.  

Sanne van Soelen (ZilverkruisAchmea) reageerde dat zij zich hier ook in kan vinden, maar dat de praktijk toch net iets weerbarstiger is. ZilverenkruisAchmea zet daarom mogelijk wel in op pilots om systematische aandacht voor psychosociale problematiek bij kanker te ondersteunen en te verbeteren. In de discussie werd het belang van een helder overzicht van verwijsmogelijkheden en samenwerking (én zeker geen domeinstrijd) tussen disciplines in de psychosociale oncologie onderstreept. 

Casussen en implementatieformat
Het middagprogramma bestond uit een wetenschappelijk symposium en workshops. Janina Schrier (adviseur oncologische zorg) en Marjolein Verkammen (adviseur palliatieve zorg) verzorgden namens IKNL de workshop ‘Van richtlijn naar kwaliteit van psychosociale oncologische zorg’. Aan de hand van casussen en een implementatieformat doorliepen de deelnemers de eerste stappen die nodig zijn om de aanbevelingen uit de psychosociale richtlijnen te implementeren in de oncologische zorgpraktijk. De deelnemers gingen na afloop tevreden naar huis met een deels ingevuld format, waarmee de eerste stappen richting succesvolle implementatie gezet kunnen worden. 

In de pauze was er gelegenheid om posters te bekijken en posterpitches te bezoeken. Marga Keeman (student Open Universiteit) presenteerde namens IKNL onder begeleiding van Brigitte Gijsen en Miranda Velthuis onder andere de poster over het toepassen van de richtlijn Oncologische revalidatie in de praktijk. En in de drukbezochte IKNL-stand vonden de samenvattingskaartjes en factsheets gretig aftrek.  
 

  • Meer informatie over psychosociale zorg is verkrijgbaar bij Miranda Velthuis, adviseur oncologische zorg. 

categorie: Psychosociale zorg
Gerelateerd

Pilot Aanpassingsstoornis bij kanker met anderhalf jaar verlengd tot 1 september 2021

De pilot Aanpassingsstoornis bij kanker is verlengd tot 1 september 2021. Dit betekent dat meer mensen met kanker gebruik kunnen maken van deze zorg en verwijzers ((huis)artsen, bedrijfsartsen, POH-GGZ (via de huisarts) en verpleegkundige specialisten) mensen met kanker met een vermoeden op een aanpassingsstoornis anderhalf jaar langer kunnen verwijzen voor een behandeling in het kader van de pilot.

lees verder

Krijgen patiënten met borstkanker de beste (persoonlijke) nazorg?

Dit voorjaar is een landelijke inventarisatie van de nazorg voor patiënten met borstkanker gestart waarin IKNL, BVN, V&VN Oncologie en de Santeon ziekenhuizen nauw samenwerken. Doordat de overlevingskansen van vrouwen na borstkanker de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd zijn, is aandacht nodig voor de zorg voor de gevolgen van kanker. Goede nazorg en nacontrole betekent dat patiënten en ex-patiënten de zorg ontvangen die ze nodig hebben, zodat late gevolgen van de behandeling worden voorkomen of tijdig worden herkend. Echter, onduidelijk is hoe deze nazorg efficiënt en doelmatig ingezet kan worden, rekening houdend met de wensen van de patiënt.

lees verder