Opheldering over oncologische revalidatie gewenst

Het rapport Medisch-specialistische revalidatie: zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden heeft geleid tot onduidelijkheid over de afbakening en vergoeding van oncologische revalidatie. Op dit moment werkt de richtlijnwerkgroep Oncologische revalidatie aan opheldering van deze materie, zodat patiënten en professionals goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en vergoeding. Ook patiëntenbeweging Levenmetkanker heeft in een gesprek met het Zorginstituut op opheldering aangedrongen. 

Toevalligerwijs valt het verschijnen van dit rapport samen met het eindigen van de stichting en het bijbehorende licentiesysteem van Herstel & Balans per 1 januari 2016. Het programma Herstel & Balans, dat zo’n 15 jaar geleden is gestart, is inmiddels geborgd in de reguliere zorg: deels in tweedelijns medisch specialistische oncologische revalidatie, deels in de eerstelijn (bv. fysiotherapie, psychologie, maatschappelijk werk). Meer informatie hierover is te vinden op de volgende website:

Vergoeding
Voor patiënten met kanker die medisch specialistische oncologische revalidatie nodig hebben, gelden de reguliere regels voor verwijzing en zorgfinanciering binnen de basisverzekering. 
Over de vergoeding van problematiek op meerdere vlakken die niet met elkaar samenhangt, bestaat echter nog onduidelijkheid. Het Zorginstituut heeft tot op heden het volgende standpunt ingenomen over de vergoeding.

  1. Oncologische behandeling in de tweede lijn door een primaire behandelaar (oncoloog, chirurg, etc.) omvat ook aandacht voor functionele, fysieke, psychische en sociale problemen gerelateerd aan kanker en inclusief tijdige verwijzing.

  2. Bij een indicatie voor fysiotherapie of psychologische zorg kan worden verwezen naar fysiotherapeuten en eerstelijns psychologie (POH-GGZ).

  3. Bij een indicatie voor interdisciplinaire revalidatiezorg kan worden verwezen naar medisch specialistische revalidatiegeneeskunde.

Verduidelijking
Over dit standpunt zijn tijdens een bijeenkomst op 12 januari bij Zilveren Kruis Achmea nog wel de nodige vragen gesteld. De richtlijnwerkgroep Oncologische revalidatie overlegt met partijen over een nadere duiding van de definitie en de vergoeding van oncologische revalidatie. 

Levenmetkanker geeft in een persbericht aan dat er op basis van een gesprek met het Zorginstituut meer duidelijkheid is verkregen. Deze verduidelijking ligt op dit moment nog ter bevestiging bij het Zorginstituut. Op basis van deze bevestiging hoopt de richtlijnwerkgroep op korte termijn verder opheldering te kunnen geven in de herziene richtlijn Oncologische revalidatie.

Levenmetkanker spreekt de zorg uit over de beperkte vergoeding van niet medisch specialistische oncologische revalidatie. Hierover heeft Lea Bouwmeester (PvdA) ook kamervragen gesteld. Zij stelt voor om revalidatie na de behandeling van kanker op te nemen in het basispakket voor 2017. Op 8 maart heeft de minister deze vragen beantwoord.

  • Via deze website houden wij u op de hoogte bij verdere ontwikkelingen. Contactpersoon bij IKNL: Miranda Velthuis

categorie: Ondersteunende zorg
Gerelateerd

Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

In deze tijd heeft iedereen te maken met de consequenties van het coronavirus. Voor mensen die leven met en na kanker kan het een extra belasting zijn. In ieder fase kunnen er aanpassingen worden gedaan in de reguliere zorg vanwege het coronavirus. Dit kan gevoelens van angst en onzekerheid met zich meebrengen. Zorg voor de gevolgen van kanker, zoals angst en ernstige vermoeidheid, blijft mogelijk. De Verwijsgids Kanker geeft overzicht van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker op ieder moment na de diagnose.

lees verder

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Bewegingsinterventies hebben geen significant effect op het verminderen van slaapstoornissen bij patiënten met kanker. Ook de slaapkwaliteit neemt niet significant toe na deelname aan bewegingsinterventies. Dat concludeert een internationale onderzoeksgroep na analyse van gegevens van 2.173 volwassenen patiënten. Volgens de auteurs dienen bewegingsinterventies daarom vooralsnog beschouwd te worden als “aanvullende therapie” ten opzichte van andere behandelingen bij slaapproblemen. In toekomstig onderzoek zouden uitgebreidere metingen uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld met de Insomnia Severity Index en de Sleep Disorders Questionnaire.  

lees verder