transparantie psychosociale gevolgen en zorg bij kanker

Om landelijk een  indruk te kunnen geven van de stand van zaken van de zorg voor psychosociale gevolgen bij kanker registreert IKNL namens het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie* aanvullende items in de NKR bij borst- en dikkedarmkanker en rapporteert dit aan de betrokken behandelaars. De items betreffen:

  • de frequentie van het afnemen van een signaleringsinstrument naar problemen op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak,
  • het type signaleringsinstrument
  • het bespreken van de psychosociale zorgbehoefte
  • eventuele verwijzing naar psychosociale, paramedische en medisch specialistische revalidatiezorgverleners.
In deelnemende ziekenhuizen wordt psychosociale zorg getoetst aan de hand van de aanbevelingen uit de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg. Fase 1 van het project behelst de voormeting en bevat gegevens die datamanagers van de NKR bij aanvang van het project (Q1 2018) hebben verzameld van vijf patiënten met borstkanker en vijf patiënten met dikkedarmkanker. De nameting vindt plaats in het tweede kwartaal van 2019. Hiervoor verzamelen de datamanagers nogmaals relevante informatie over inzet van een signaleringsinstrument (frequentie van afname en bespreking) en eventuele verwijzing naar psychosociale, paramedische en medisch specialistische revalidatiezorgverleners.

E-learning en masterclass

E-learning psychosociale zorgTer ondersteuning van de scholing van verpleegkundig(en) (specialisten) op het gebied van psychosociale zorg bij kanker hebben IKNL en de V&VN Oncologie namens het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie (LOPPSOZ*) in samenwerking met Noordhoff Health een e-learning-module ontwikkeld. Samen met Vestalia hebben V&VN Oncologie en IKNL tevens een masterclass ontwikkeld, die in het eerste kwartaal van 2019 wordt verzorgd. Zowel de e-learning als masterclass zijn V&V-geaccrediteerd en geregistreerd in het kwaliteitsregister.
De e-learning en masterclass zijn bedoeld als bij- en nascholing voor (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die nauw betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van de patiënt met of na kanker en zijn naasten. Met deze scholing krijgen zij kennis en vaardigheden aangeboden om hun psychosociale zorgverlening verder te ontwikkelen. 
De e-learning en masterclasses gaan in op de volgende onderwerpen:

  • vroegtijdig detecteren van de behoefte aan psychosociale zorg, zoals beschreven in de gereviseerde richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg (www.oncoline.nl);
  • het gesprek voeren met ondersteuning van een signaleringsinstrument;
  • basis-psychosociale zorg, inclusief advisering;
  • verwijzen naar gespecialiseerde aanvullende zorg en ondersteuning, met behulp van diverse instrumenten.
Dit nieuwe scholingsaanbod is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Zorginstituut Nederland (Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg, Jaargang ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’) en gelden van de Ingeborg Douwes Stichting, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

Inschrijven

Voor meer informatie over de e-learning, kosten en inschrijving, zie de website van Noordhoff Health. En voor meer informatie over de masterclass, kosten en inschrijving, zie de website van Vestalia.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Transparantie psychosociale gevolgen en zorg bij kanker kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis, adviseur en projectleider IKNL.

LOPPSOZ

*De partijen uit het LOPPSOZ zijn: KWF Kankerbestrijding, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning (IPSO), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Oncologie, Landelijke Vereniging Medische Psychologie (PAZ/LVMP), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Landelijke Werkgroep voor Diëtisten in de Oncologie (LWDO). De Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties (NFK) ondersteunt dit initiatief.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: