kwaliteit oncologische zorg

Goede zorg is een resultante van vier aspecten:

 • Medisch-technische kwaliteit;
  uitgedrukt in bijvoorbeeld radicaliteit van de operatie, complicaties en overleving. Dit wordt bepaald door specialisatie, operatievolume, infrastructuur en inzicht in het eigen handelen.
 • Kwaliteit van het proces;
  bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de zorg (zowel in plaats als tijd).
 • Patiëntervaringen;
  gedurende de hele zorgketen.
 • Behandeluitkomsten;
  gemeten naar de kwaliteit van leven en in de palliatieve zorg kwaliteit van sterven.

Kwaliteit van oncologische zorg 
Bij de zorg voor kankerpatiënten zijn meerdere professionals, afdelingen en organisaties betrokken. Ondanks intensieve samenwerking verschilt de kwaliteit van de oncologische zorg nog steeds per ziekenhuis, en dat verschil is soms groot. De taakverdeling tussen professionals, tussen ziekenhuisafdelingen, tussen ziekenhuizen en tussen de eerste, tweede en derde lijn is niet altijd duidelijk. Ook de informatievoorziening tussen patiënt, verzorgers en behandelaars is vaak versnipperd, gebrekkig of beide. Er is nog te veel variatie in oncologische zorgprocessen en onvoldoende bundeling van kennis en ervaring. 

Om de beste en meest doelmatige oncologische zorg te kunnen leveren is concentratie van die zorg op een aantal terreinen onvermijdelijk en nodig. Aan de andere kant zijn korte communicatielijnen en nabijheid van zorg in de gehele keten een groot goed.
 
Verbeteren oncologische zorg
Het is dus een hele opgave om deze zorg goed te stroomlijnen. Vooral ook omdat de zorg zich kenmerkt door een bijna constante toevloed van herziene, landelijke richtlijnen, nieuwe inzichten en betere ‘best practices' die u in de dagelijkse praktijk wilt invoeren. Bent u betrokken bij verbeteringen in de oncologische zorg of op zoek naar kennis daarover? Dan kunt u terecht bij IKNL. 

Op basis van de Nederlandse Kankerregistratie geven wij regio’s en uw ziekenhuis een terugkoppeling over de kwaliteit van de geleverde zorg. Elk ziekenhuis in Nederland heeft de mogelijkheid om via de digitale besloten webomgeving NKR Online toegang te krijgen tot geaggregeerde data over incidentie en behandelingen en aspecten van kwaliteit van de geleverde zorg. In NKR Online zijn gegevens van het eigen ziekenhuis, van de regio of ziekenhuisgroep, en van Nederland inzichtelijk.

 
Verbetering via organisatie van zorg
Belangrijke verbetermogelijkheden liggen in een betere samenwerking zodat alle patiënten overal in Nederland de beste zorg kunnen krijgen. Het vastleggen van zorgpaden is daarin een eerste stap. Een vervolgstap kan zijn dat professionals het behandelbeleid binnen een bepaalde regio uniformeren, de onderlinge verwijslijnen stroomlijnen en tumorspecifieke samenwerkingsverbanden tot stand brengen. De bestaande structuur van regionale werkgroepen en netwerken is hiervoor de logische basis.
Het stellen van normen is een stimulans voor verdere samenwerking. De discussies over concentratie en spreiding worden mede gevoed door de normen van Soncos (Stichting Oncologische Samenwerking). 

Op landelijk niveau is per tumorsoort één tumorfocusgroep nodig voor het opstellen en continu doorontwikkelen van inhoudelijke en organisatorische kaders. Idealiter staan deze landelijke groepen in nauwe verbinding met de wetenschappelijke verenigingen én de regionale netwerken.

Verbetering via deskundigheidsbevordering
Andere verbetermogelijkheden liggen op het terrein van deskundigheidsbevordering. Dit begint bij de ontwikkeling, evaluatie en herziening van richtlijnen en producten en diensten die u helpen gebruik te maken van deze richtlijnen. IKNL heeft hiervoor een uitgebreid opleidingsaanbod. Het meest recente overzicht van de oncologische richtlijnen staat op Oncoline.

Ook het inschakelen van consulenten en het bespreken van patiënten in een MDO dragen bij aan deskundigheidsbevordering. In lijn met de netwerkvorming zijn ook veranderingen gaande in de MDO’s en bij de consultdiensten. Zo ontstaan naast ziekenhuisspecifieke steeds meer tumorspecifieke en regionale MDO’s.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: