Icoon_palliatief

kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Een initiatief van Palliactief en IKNL

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft tot doel gesteld dat iedere burger vanaf 2020 verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Om voor publiek en zorgprofessionals te verhelderen wat dit inhoudt, werken IKNL en Palliactief (1) vanaf 2015 aan een Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering.

Met het kwaliteitskader willen IKNL en Palliactief bijdragen aan een landelijk eenduidig beleid ter verbetering van de palliatieve zorg. Het project heeft een looptijd van twee jaar (2015-2017). Naar verwachting is de eerste versie van het kwaliteitskader medio 2017 gereed.

Werkwijze
Ter voorbereiding op het project zijn belanghebbende partijen en organisaties bezocht om hen te informeren en het animo te peilen voor participatie en/of mandatering. Hieruit kwam naar voren dat het draagvlak onder professionals groot is. De ontwikkeling van het kwaliteitskader vindt plaats door een werkgroep van gemandateerde leden vanuit Patiëntenfederatie Nederland, NHG, Verenso, FMS, V&VN, NVPO en VGVZ. De werkgroep heeft de volgende uitgangsvraag geformuleerd:

Hoe vinden patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn?’

Wensen en zorgvragen van de patiënt en naasten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied vormen het uitgangspunt voor de geboden zorg.

Het kwaliteitskader wordt ingedeeld in diverse domeinen die opgebouwd zijn uit standaarden en criteria. Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader is de zorgmodule (inclusief aanbevelingen evaluatie proefimplementatie) een belangrijk basisdocument. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het PREZO keurmerk hospicezorg en een aantal internationale standaarden. In het kwaliteitskader komen verwijzingen naar relevante richtlijnen en meetinstrumenten. Ook komt een patiëntenversie van het kwaliteitskader beschikbaar.

Consultatierondes
De werkgroep streeft ernaar om het kwaliteitskader te ontwikkelen in lijn met de criteria die gesteld zijn in het Toetsingskader van het Zorginstituut Nederland. Daarom wordt gewerkt volgens de procedure van richtlijnontwikkeling en zijn naast patiëntenvertegenwoordigers en zorgverleners ook zorgverzekeraars betrokken.

In de zomer van 2016 heeft een consultatieronde plaatsgevonden van de eerste drie domeinen. In het eerste kwartaal van 2017 vindt een consultatieronde plaats voor de overige domeinen. De verwachting is dat het kwaliteitskader medio 2017 gereed is. Voorafgaand vindt een autorisatieronde plaats.

Passende financiering
Om te zorgen dat palliatieve zorg ondersteund wordt met passende financiering, wordt de huidige financiering van palliatieve zorg gezamenlijk met het veld in kaart gebracht. Mogelijkheden en onmogelijkheden worden zowel voor de eerste als de tweede lijn geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie wordt gekeken naar oplossingen om de geleverde zorg declarabel te maken. Zo nodig wordt voor de langere termijn, na afronding van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland, met betrokken organisaties gekeken naar nieuwe manieren van financiering.

Vooruitlopend op aanpassing van de financiering is in maart 2016 in samenspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgadministrateurs uit diverse ziekenhuizen de Handreiking palliatieve zorg in het ziekenhuis ontwikkeld. Deze handreiking ondersteunt specifiek de ziekenhuizen bij het registreren van palliatieve zorg binnen de huidige DBC-structuur.

Meer informatie
Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Elske van der Pol, adviseur palliatieve zorg, e.vanderpol@iknl.nl

[1] Palliactief is de landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werkt als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg met anderen samen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.

nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: