richtlijnen

Een richtlijn is een hulpmiddel bij de klinische besluitvorming voor de best passende behandeling voor elke patiënt. IKNL kan multidisciplinaire expertgroepen ondersteunen bij het opstellen en/of onderhouden van oncologische richtlijnen waarin transparantie van besluitvorming centraal staat.

Ontwikkeling
Alle richtlijnen zijn ontwikkeld door landelijke multidisciplinaire werkgroepen van experts, de expertgroepen. Deze experts vertegenwoordigen wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en beroepsverenigingen van paramedici, zoals verpleegkundigen en fysiotherapeuten. De richtlijnen zijn opgesteld op basis van de meest recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, gecombineerd met kennis en ervaring van patiënten en professionals.

Revisie voor up-to-date behandeladviezen
De expertgroepen monitoren de actualiteit van de richtlijnen. Om nieuwe behandelmogelijkheden snel op te nemen, worden richtlijnen meestal per onderdeel herzien (modulaire revisie). De expertgroepen streven naar een zo kort mogelijke doorlooptijd, van knelpunteninventarisatie tot autorisatie (goedkeuring) door de wetenschappelijke verenigingen.

IKNL kan expertgroepen ondersteunen bij (modulaire) revisies. Samenwerking met Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KiMS) is hierbij mogelijk. Bij de richtlijnen waaraan het IKNL meewerkt worden alle stappen in het besluitvormingsproces weergegeven in beslisbomen.

Weergave van richtlijnen in beslisbomen
Door de toename van behandelmogelijkheden voor specifieke patiëntengroepen worden richtlijnen complexer. Steeds meer factoren spelen mee in het behandeladvies. Beslisbomen ordenen de literatuur en onderbouwen elke stap naar een behandeladvies.

Per richtlijn definieert de expertgroep het aantal patiëntengroepen voor wie specifieke afwegingen en/of behandelingen relevant zijn. In duidelijke taal worden per patiëntengroep de afslagen in de besluitvorming beschreven, met de argumenten die de specialist afweegt. Per afslag kan de specialist onderbouwd afwijken van de richtlijn. Op deze manier kan de richtlijn de specialist optimaal ondersteunen, in het multidisciplinair overleg en in de gedeelde besluitvorming met de patiënt.

Richtlijnendatabase
Alle richtlijnen voor de oncologische zorg staan op www.oncoline.nl. Oncologische richtlijnen voor de tweede lijn vindt u ook steeds vaker ook op www.richtlijnendatabase.nl.
Samenvattingskaarten van richtlijnen (in zakformaat) zijn te bestellen in de webshop van IKNL.

Evaluatie van zorg
De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) genereert data om de zorg te evalueren. De expertgroepen reflecteren op de gegevens uit de NKR, waarop zij kunnen besluiten tot kwaliteitsinitiatieven, het scherper stellen van normen of de herziening van een richtlijn.

 

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: