CRAC-studie: radicale cystectomie versus blaassparende behandeling

IKNL is onlangs gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van een blaassparende behandeling (door middel van chemoradiatie of brachytherapie) in vergelijking met een radicale cystectomie bij patiënten met een niet-gemetastaseerd spierinvasief urotheelcelcarcinoom van de blaas (de CRAC-studie; Comparison of Radical cystectomy And Chemoradiation). Dit onderzoek is een samenwerking tussen onderzoekers van IKNL,  radiotherapeuten, urologen, medisch oncologen gezondheidseconomen. Ook de patiëntvereniging Leven met blaas- of nierkanker is betrokken.

Uitkomstmaten van het onderzoek zijn de recidiefvrije overleving, kwaliteit van leven, toxiciteit en kosteneffectiviteit. Coördinerend onderzoeker is dr. Maarten Hulshof, radiotherapeut in het AMC. De hypothese die aan deze studie ten grondslag ligt, is dat patiënten die een blaassparende behandeling ondergaan, een recidiefvrije overleving hebben, vergelijkbaar aan patiënten die een cystectomie hebben ondergaan, met minder complicaties, betere kwaliteit van leven en lagere kosten.

Rationale

De overleving van spierinvasieve blaaskanker is de afgelopen decennia niet verbeterd. Na vijf jaar is gemiddeld nog 32% van de patiënten in leven (cijfersoverkanker.nl). De standaardbehandeling voor niet-gemetastaseerd spierinvasieve blaaskanker is nog steeds een radicale cystectomie, al dan niet in combinatie met neo-adjuvante chemotherapie. Dit is een omvangrijke operatie met duidelijke gevolgen voor de kwaliteit van leven van patiënten (zoals verlies van de normale blaasfunctie en seksuele disfunctie). Daarnaast wordt een deel van de patiënten niet geschikt geacht voor deze ingreep op basis van bijvoorbeeld leeftijd en/of aanwezige comorbiditeit.

Blaassparende behandelingen zijn in de afgelopen decennia geïntroduceerd als alternatief. Uit een aantal vergelijkende studies is gebleken dat overleving en locoregionale controle vergelijkbaar zijn met die van de radicale cystectomie. Omdat data uit grote, gerandomiseerde studies ontbreekt (de SPARE studie is voortijdig afgebroken vanwege beperkte inclusie), zal de radicale cystectomie doorgaans nog steeds als eerste behandelmogelijkheid overwogen worden. De verwachting is dat een nieuwe grote, gerandomiseerde studie tussen beide behandelopties niet uitvoerbaar is. Een grote observationele vergelijkende studie is het beste alternatief.

Opzet

De CRAC studie is een landelijke, observationele studie waarin patiënten met niet-gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (stadium cT2-T4a) die in aanmerking komen voor een curatieve behandeling door middel van een radicale cystectomie of een blaassparende behandeling, worden geïdentificeerd binnen de landelijke registratie als onderdeel van het BlaZIB initiatief (Blaaskanker Zorg In Beeld). BlaZIB is opgezet met financiering van KWF Kankerbestrijding en heeft als doel factoren die ten grondslag liggen aan variatie in blaaskankerzorg inzichtelijk te maken om uiteindelijk blaaskankerzorg verder te optimaliseren. Hoofdonderzoekers zijn dr. Katja Aben, prof. Dr. Bart Kiemeney en prof. Dr. Fred Witjes. 

Studiepopulatie

De studiepopulatie betreft patiënten geïncludeerd in de landelijke BlaZIB registratie die wordt uitgevoerd als onderdeel van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) onder regie van IKNL. Binnen BlaZIB wordt uitgebreide klinische data verzameld van patiënten met blaaskanker (cT1-T4b) gediagnosticeerd in de periode november 2017 – oktober 2019. Naast klinische gegevens wordt informatie verzameld over kwaliteit van leven ten tijde van diagnose (voor start van behandeling) en op 6, 12 en 24 maanden na diagnose.

Voor de CRAC studie zal de klinische dataverzameling verder worden uitgebreid met specifieke patiënt-, tumor- en uitkomstgegevens. Het verwachte aantal jaarlijkse patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom dat geschikt is voor inclusie in de CRAC-studie is 1200, van wie ongeveer 700 patiënten daadwerkelijk zullen worden geïncludeerd.

Gerelateerd

Blaaskanker bij vrouwen: alleen eerste twee jaar na diagnose hoger sterfterisico

Alleen eerste twee jaar na diagnose oversterfte door blaaskanker bij vrouwen

Vrouwen met blaaskanker hebben alleen in de eerste twee jaar na diagnose een hoger risico om te overlijden aan deze ziekte dan mannen. In de jaren daarna is het sterfterisico van mannen en vrouwen vergelijkbaar, zo blijkt uit onderzoek van Anke Richters (IKNL) en collega’s. Dat betekent dat bij vrouwen sprake is van een onderschatting van de oversterfte in de eerste twee jaar na diagnose. Mogelijk is een agressievere behandeling van vrouwen met blaaskanker gerechtvaardigd.

lees verder

Variatie en kwaliteit pelviene lymfeklierdissectie bij invasieve blaaskanker

In 2010 is gestart met de centralisatie van zorg aangaande het spierinvasieve blaascarcinoom en sindsdien wordt er vrijwel standaard een pelviene lymfeklierdissectie uitgevoerd ten tijde van radicale cystectomie. Voorheen bleek dit niet altijd het geval. Dat blijkt uit een population-based studie door urologen en onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en het IKNL. Tevens tonen zij aan dat de stijging van het aantal onderzochte lymfeklieren in de periode 2006-2012 samenhangt met een toename van de incidentie lymfeklierpositieve ziekte. Dit suggereert uitbreiding van klierdissectie templates en derhalve een ruimere naleving van de huidige richtlijnen.

lees verder